Osvědčilo se nám

Nevyhazujte žádné papírové zbytky, i z těch malých jde ještě vyseknout nějaký tvar na scrapbook. A mini zbytečky? Ty rozházíte po lidech na maškaráku.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Sběrači a lovci
       

Realizace projektu

Čas přípravy
3 - 6 dnů
Čas realizace
žádný
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, občanská.
Rozvoj aktivity, tvořivosti, cílevědomosti, argumentace, seberealizace, propagace činnosti, spolupráce s jinými subjekty.

Motivace

Realizovat vlastní nápad v jakékoli oblasti vyžaduje určité úsilí a prostředky. V tomto směru mohou pomoci dotační programy vyhlášené např. obcemi, krajem či ministerstvy. Tyto dotační programy mohou konkrétním sociálním skupinám pomoci uskutečnit jejich cíle. Vzpomeňme např. program „Zelená úsporám“ vyhlášený MŽP, ve kterém mohli získat finanční prostředky vlastníci staveb k provedení stavebních úprav bytových a rodinných domů, jež vedly k úsporám energie (zateplení obvodového pláště, výměna kotle na vytápění, výměna oken…). Pokuste se vytvořit projekt, který by vašemu oddílu, příp. skupině, přinesl konkrétní užitek a pokuste se na něj získat prostředky.

Potřeby

PC s internetem, kancelářské potřeby.

Provedení

Aktivita je rozdělena do několika částí: příprava, podání, provedení. Účastníky seznámíme se všemi částmi dopředu.
1. část PŘÍPRAVA – Účastníkům předložíme témata k vytvoření návrhu projektu tak, aby vytvořený projekt byl realizovatelný a užitečný pro konkrétní skupinu osob, např. oddíl. Tématem může např. být modernizace táborové základny, vzdělávací akce, akce pro veřejnost, vybavení pro nový oddíl či klub. Prodiskutujte s účastníky aktivity navržená témata, případně další jejich nápady, a vyberte z nich ty, které podle mínění všech jsou uskutečnitelné a pro danou skupinu prioritní. Vybrané návrhy pak rozdělte účastníkům (dohodou, losem nebo jiným způsobem). Projekt může zpracovat jednotlivec, ale i tým; pro začátečníky je tým výhodnější. Poté účastníkům předejte odkazy na webové stránky subjektů na internetu, které poskytují dotace na realizaci projektů, aby si mohli zjistit podmínky pro podání žádosti o dotaci. Pokud máte k dispozici více PC s připojením na internet, můžete se na tyto webové stránky podívat společně. Týmy pak již budou pracovat samostatně, jejich úkolem bude vypracovat konkrétní projekt dle podmínek zadavatele, vypsat žádost o dotaci a vše projednat s vedoucím oddílu, příp. vedoucím PS a hospodářem PS. Projekty mohou týmy zpracovávat na vašich setkáních, příp. „doma“ (pak si ale dohodněte termín k dokončení projektu). Poté můžete projekty všem představit v rámci prezentací diskutovat o jejich využití.
2. část PODÁNÍ – V této části jde o podání vytvořeného projektu k zadavateli dotačního programu. Pokud byl vyhotovený projekt vybrán a schválen vedením PS, opatřen odpovídajícím podpisem a razítkem, musí být podán dle podmínek zadavatele. Forma podání může být různá, např. elektronicky, písemně, příp. obojí, musí být podán včas, tj. v zadaném termínu (pozor někdy je stanoven kromě konkrétního dne i čas), a musí obsahovat předepsané přílohy – nejčastěji jde o listiny k existenci podávajícího subjektu, výroční zprávy nebo dokladování činnosti podatele, propagace projektu. Pokud je vše dle podmínek zadání zajištěno, může být žádost podána. Pokud nebude vše potřebné splněno, dojde následně k vyřazení podaného projektu z programu pro nesplnění zadaných podmínek.
3. část PROVEDENÍ – Pokud zadavatel rozhodne o tom, že vám na základě podaného projektu poskytne příslušnou dotaci, dojde k sepsání smlouvy, v níž bude zejména stanoven účel dotace, tj. na co mohou být poskytnuté prostředky použity, termín nebo doba realizace projektu a podmínky vyúčtování projektu (doklady, způsob a termín jejich předložení). Ve smlouvě jsou obsaženy i části, v nichž jsou popsány následky pro podatele projektu, pokud nesplní podmínky dle smlouvy.
Pokud vám zadavatel dotačního programu dotaci neposkytne, „neházejte flintu do žita“ a zkuste podat hotový projekt buď u jiného subjektu, který má vypsaný podobný program (ale pozor na jeho zadávací podmínky), nebo projekt, když bude stále aktuální, podejte další rok. Touto aktivitou si můžete vytvořit podklady k dotačním programům v následujících letech. Jak se říká „Štěstí přeje připraveným!“.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a Překonání.

Pozor na

Z ekonomického hlediska musí být většinou dotované projekty hrazeny zčásti i zadavatelem (dotace je téměř vždy poskytnuta pouze částečně), proto je nutné s tímto počítat.

Nabídková legenda

Planeta Poznání – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – mohou pracovat v týmu s vidoucími.
Sluchově postižení – dohlédnout na to, aby účastníci měli možnost při PŘÍPRAVĚ odezírat ze rtů vedoucího. Zapojit je zejména při práci s PC.
Pohybově postižení – práce na vyhotovení projektu bez omezení, při realizaci projektu dle typu postižení.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení aktivity v jednoduchých krátkých větách. V rámci aktivity zadávat krátkodobé a jednodušší úkoly.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor pro komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla, častá kontrola činnosti, dohled v části PODÁNÍ.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.