Úpravy základních dokumentů

X. výroční zasedání Pionýra

13. listopadu 2021 – Pardubice

Úpravy základních dokumentů

Stanovy Pionýra a Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra jsou jedny z dokumentů, které má právo měnit pouze samo Výroční zasedání Pionýra.

Dalším z dokumentů, jehož změny přísluší Výročnímu zasedání, je Program Pionýra – jeho úpravy se ale zpravidla svěřují samostatně svolávané „Obsahové konferenci“. Z toho důvodu Obsahová komise pro nadcházející Výroční zasedání změny Programu zatím nepřipravuje (tím však není nijak dotčena možnost návrhy na změny podat).

Návrhy na změny těchto dokumentů zpracovává Obsahová komise (viz postup zpracování námětů).

Níže naleznete zpracované návrhy změn Stanov a Řádu, které Obsahová komise projednala na základě podnětů z různých stran spolku a které jsou předkládány k široké diskusi. Některé z návrhů tak byly na základě zpětné vazby doplňovány či upravovány.

Náměty podané ze strany pobočných spolků zveřejňujeme na konci stránky spolu se stanoviskem Obsahové komise.

Návrhy změn Stanov (k 13. září 2021)

S ohledem na stávající praxi je navrženo vyřazení nepříliš používaných jednotících prvků Pionýra. Vzhledem k četnosti a nejednotnosti jejich využívání napříč spolkem tyto jen těžko plní roli jednotících prvků, které má smysl mít vyjmenované v základním dokumentu.

Naopak maskot – pionýrský pes, který obecně užívaný je, by byl zařazen k základním jednotícím prvkům.

Tato úprava by skupinám nijak neomezila možnost prvky vyřazené ze Stanov nadále využívat – pro to ovšem není nezbytné je vyjmenovávat v rámci Stanov. Pionýrská skupina si také může své jednotící prvky v případě potřeby stanovit sama např. vlastním vnitřním předpisem.

Dotčené ustanovení: IV. Jednotící prvky
Paragrafový návrh:

1. Pionýr, jeho pobočné spolky a členové používají tyto základní jednotící prvky:

a) název;
b) znak, kterým je vpravo vzhůru směřující vlaštovka na pozadí trikolory. Celkové uspořádání znaku je kruhové.
V případě, že je znak používán v grafickém provedení společně s názvem, musí být název použit ve stanoveném logotypu. Podrobný popis a způsoby užití upravuje vnitřní směrnice spolku;
c) maskota (pionýrského psa).

2. Dále mohou být používány:

1. pionýrský odznak, kterým je otevřená kniha a státní vlajka na pozadí s plameny;

2. maskot;

3. pozdrav; 

4. součásti oděvu (šátky, košile, trička apod.);

5. značení (nášivky, odznaky a domovenky apod.).

Stávající Stanovy odpovědnost změny sídla pobočných spolků neřeší, čímž umožňují toto rozhodnutí učinit pouze statutárním orgánem. U pionýrské skupiny návrh rozšiřuje pravomoci Rady PS o rozhodování o možné změně sídla pobočného spolku (PS) a zároveň technicky upravuje následující větu o možném přesunu některých pravomocí Rady na Vedení PS. Jedná se o vyčlenění věty mimo číslované body a zrušení jednoho ze zde uvedených bodů – „ii)“ – ten fakticky nelze přenést, neboť se nejedná o pravomoc, ale o stanovení četnosti jednání a proto jej z ustanovení vyjímáme.

V případě krajské organizace Pionýra návrh rozšiřuje vymezené pravomoci Krajské rady Pionýra o rozhodování o možné změně sídla pobočného spolku (KOP), obdobně jako u Rady PS.

Dotčená ustanovení:

Paragrafový návrh:

A. Pionýrská skupina (PS)

6.(…)

a) Rada Pionýrské skupiny, (…):

xii) schvaluje vnitřní předpisy pionýrské skupiny;

xiii) rozhoduje o změně sídla pionýrské skupiny;

xiii) může svým usnesením rozhodnout, že některé pravomoci rady PS přenese na vedení PS (je-li zřízeno), mimo bodů ii), iii), iv), vi), ix), xiii).

Rada PS může svým usnesením rozhodnout, že některé pravomoci rady PS přenese na vedení PS (je-li zřízeno), mimo bodů ii), iii), iv), vi), ix).

 

C. Krajská organizace Pionýra (KOP)

8. (…)

a) (…) Krajská rada Pionýra:

i) hodnotí, plánuje a řídí činnost krajské organizace a svého výkonného výboru, zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či zrušení kanceláře krajské organizace Pionýra; rozhoduje o změně sídla KOP;

Návrh umožňuje jmenování (volbu) dalšího statutárního orgánu na úrovni pionýrských skupin, který ve shodě s vedoucím PS může jednat jménem pobočného spolku. Bylo by tak umožněno nastavit možné hladší fungování pobočného spolku i v případě dočasné nepřítomnosti nebo časové zaneprázdněnosti vedoucího PS.

Návrh na úrovní PS je koncipován jako volitelná možnost zřízení této nové pravomoci pro hospodáře PS. Pokud se vedoucí PS nebo rada PS nerozhodnou tuto pravomoc využít, zůstávají pravomoci hospodáře PS v dosavadní šíři. I nadále lze v případě potřeby využívat vydávání plných mocí statutárním zástupcem pobočného spolku.

Pokud by došlo ke sporu o výkon statutárních práv, má vedoucí PS právo zrušit jmenování hospodáře PS statutárním orgánem PS.

Zřízení dalšího statutárního orgánu s sebou nese i zesložitění Stanov a snížení čitelnosti organizační struktury Pionýra (včetně vzniku kolektivního statutárního orgánu) – přičemž řadu situací lze i nyní řešit formou plných mocí, bez této úpravy Stanov. Obsahová komise tak přenechává delegátům Výročního zasedání ke zvážení jak možné přínosy, tak ale i negativní dopady této úpravy.

 

Dotčené ustanovení: VI. Pobočné spolky ➝ A. Pionýrská skupina (PS) ➝ 6.

Paragrafový návrh:

A. Pionýrská skupina (PS)

(…)

6. Orgán členská schůze se nezřizuje. Orgány pionýrské skupiny jsou:

b) Rada pionýrské skupiny, která je nejvyšším orgánem PS; je tvořena pionýrskými pracovníky (dle článku V.4.b). Jednání rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním.
Rada PS:
xii) řídí činnost pionýrské skupiny;
xiii) schází se nejméně jednou ročně;
xiv) volí a odvolává vedoucího a hospodáře pionýrské skupiny, případně na návrh vedoucího PS jmenuje či odvolává jmenování hospodáře PS druhým statutárním zástupcem PS, přičemž právní účinky volby nastávají nejdříve dnem doručení informace o takovém rozhodnutí protokolu o volbě do sídla Pionýra (hlavního spolku) způsobem stanoveným vnitřním předpisem;
xv) volí a odvolává další členy vedení PS a může každému stanovit jeho individuální odpovědnost za dílčí oblast činnosti PS;

c) Vedoucí pionýrské skupiny je statutárním orgánem pionýrské skupiny a je oprávněn za pionýrskou skupinu jednat ve všech věcech v rozsahu právní osobnosti PS; dále vykonává usnesení rady PS a vedení PS (je-li ustaveno) a obstarává její chod v běžných záležitostech. Pokud Rada PS nezvolí řádného delegáta PS dle článku VI.A.6.a)v), a to nejpozději na svém posledním jednání, předcházejícím jednání kolektivního orgánu, na kterém má být PS zastoupena, nebo termínu pro volbu členů kolektivních orgánů, vykonává jeho funkci. Stejně se postupuje v případě, že delegát před jednáním či termínem rezignuje na svoji funkci nebo ji nemůže vykonávat.

Vedoucí PS nezávisle na Radě PS odvolává hospodáře PS z funkce druhého statutárního zástupce PS. O takovém odvolání musí vydat písemné rozhodnutí; účinky odvolání nastávají nejdříve doručením rozhodnutí do sídla Pionýra (hlavního spolku). Vedoucí PS bez zbytečného odkladu informuje vedení PS a radu PS. Rozhodnutí nemusí být odůvodněno a není proti němu přípustné odvolání.

d) Hospodář pionýrské skupiny zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy pionýrské skupiny, připravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů pionýrské skupiny v hospodářské oblasti; eviduje, opatruje a spravuje majetek pionýrské skupiny; zanikne-li výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj všechna práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání rady PS.

Na návrh vedoucího PS může být radou PS jmenován do funkce druhého statutárního zástupce PS a je oprávněn za PS jednat ve všech záležitostech samostatně. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal vedoucí PS či hospodář PS; při výkonu povinností vyplývajících z funkce statutárního orgánu jedná ve vzájemné shodě s vedoucím PS.

 

Za účelem zjednodušení Stanov návrh vypouští část textu, který řeší technické podrobnosti schvalování rozpočtu KOP, a prostřednictvím následného doprovodného usnesení ukládá České radě Pionýra přesun tohoto postupu do Směrnice o hospodaření ve spolku Pionýr. Přechodné ustanovení pak řeší zajištění kontinuity platnosti tohoto ustanovení (vypuštění text ze Stanov vejde v účinnost až po jeho zapracování do směrnice).

Touto úpravou návrh reflektuje zásadu, že Stanovy, jakožto základní dokument spolku, mají plnit roli „ústavy“ a obsahovat pouze klíčová ustanovení, přičemž technické a organizační postupy mají být řešeny nižšími předpisy (směrnicemi).

Současně návrh přesouvá větu týkající se tvorby rozpočtu KOP z původního bodu VI. C. 7. do tohoto bodu VI. C. 6., kam věcně patří.

Dotčené ustanovení: VI. Pobočné spolky ➝ C. Krajská organizace Pionýra (KOP) ➝ 6.

Paragrafový návrh:

C. Krajská organizace Pionýra (KOP)

(…)

6. Krajská organizace Pionýra hospodaří vždy na základě schváleného rozpočtu. Pokud KOP zřídila vlastní oddíl(y), případně klub(y), je financování jejich činnosti vyčleněno do samostatné kapitoly rozpočtu. Tento rRozpočet schvaluje krajská rada Pionýra, a to zpravidla jako přebytkový nebo vyrovnaný. Podrobnosti jeho schvalování řeší vnitřní směrnice spolku. Ztrátový rozpočet je možné schválit pouze na řádném jednání krajské rady Pionýra jako řádný materiál, předložený v souladu s jednacím řádem krajské organizace Pionýra s tím, že pokud je v jednacím řádu krajské organizace Pionýra stanoven termín kratší, platí pro takové předložení rozpočtu termín minimálně 20 dní před jednáním krajské rady Pionýra.
Návrh ztrátového rozpočtu je možné předložit pouze jako nesporný společný návrh předsedy KOP a hospodáře KOP. Předložený návrh je zaslán všem statutárním orgánům pobočných spolků v působnosti příslušné KOP písemně (příp. elektronicky) a prokazatelným způsobem. Statutární orgán KOP zajistí dále ve stejném termínu informování předsedy Pionýra a předsedů kontrolní komise KOP a Kontrolní komise Pionýra, a to zasláním kompletního materiálu na jejich korespondenční adresu. Součástí návrhu na ztrátový rozpočet je důvodová zpráva k tomuto rozpočtu a návrh na zajištění vykrytí plánované ztráty. Podrobný postup pro schválení ztrátového rozpočtu KOP upravuje vnitřní Směrnice pro hospodaření spolku Pionýr.
Návrh ztrátového rozpočtu se schvaluje většinou oprávněných hlasů. Pokud statutární orgán Pionýra nebo předseda Kontrolní komise Pionýra nebo předseda kontrolní komise KOP vznesou k tomuto návrhu připomínky, musí být tyto připomínky před hlasováním o přijetí ztrátového rozpočtu vypořádány, a to buď písemně, jako materiál předložený členům KRP, nebo ústně, v rámci projednávání rozpočtu s tím, že toto vypořádání připomínek musí být podrobně zaznamenáno v zápise z jednání KOP.
Pokud ze strany předkladatelů návrhu na rozpočet byly v rámci důvodové zprávy, návrhu na vykrytí plánované ztráty nebo ve vypořádání došlých připomínek uvedeny informace, které se nezakládají na pravdě, nebo byly některé z připomínek členům KRP zamlčeny, ručí předkladatelé návrhu za způsobené škody společně.
Za závazky či škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením schváleného rozpočtu odpovídá statutární orgán KOP, a to tak, že za tyto závazky ručí a za škodu vzniklou odpovídá. Ručení se zprostí, pokud prokáže, že závazky vznikly bez jeho viny přesto, že jednal s odbornou péčí řádného hospodáře, odpovědnosti za škodu se zprostí, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.

7. Pokud KOP zřídila vlastní oddíl(y), případně klub(y), tvoří jejich rozpočet samostatnou kapitolu rozpočtu KOP. V působnosti krajské organizace Pionýra jsou …

Návrh zpřesňuje podmínky a proces změny příslušnosti pobočného spolku ke krajské organizaci Pionýra – dochází k němu k datu řádné roční registrace a za dodržení dalších podmínek stanovených ve směrnici. Doplnění příslušné směrnice bude prostřednictvím doprovodného usnesení uloženo České radě Pionýra.

Dotčené ustanovení: VI. Pobočné spolky ➝ C. Krajská organizace Pionýra (KOP) ➝ 7.

Paragrafový návrh:

C. Krajská organizace Pionýra (KOP)

(…)

7. Pokud KOP zřídila vlastní oddíl(y), případně klub(y), tvoří jejich rozpočet samostatnou kapitolu rozpočtu KOP. V působnosti krajské organizace Pionýra jsou zpravidla všechny pobočné spolky Pionýra, jejichž sídlo je a převážná část oddílové činnosti se uskutečňuje umístěno na území příslušného kraje. Výjimku z tohoto pravidla může schválit pouze Česká rada Pionýra, a to na žádost pobočného spolku s přihlédnutím ke stanovisku obou změnou dotčených krajských organizací Pionýra. Pokud Česká rada Pionýra této žádosti vyhoví, přikáže svěří svým rozhodnutím pobočný spolek do působnosti krajské organizace Pionýra v žádosti navržené. Podrobnosti řeší vnitřní směrnice spolku.

Při změně sídla pobočného spolku mezi KOP bude v působnosti nové KOP pobočný spolek od následující řádné roční registrace, pokud splní podmínky stanovené vnitřní směrnicí.

V případě vzniku pobočného spolku na území kraje, kde došlo k rozhodnutí o zrušení dle článku VI.C.11 těchto stanov, VV ČRP současně s rozhodnutím o zřízení pobočného spolku přikáže pobočný spolek do působnosti vybrané krajské organizace Pionýra.

Návrh umožňuje volbu dalšího statutárního orgánu (zástupce) na úrovni krajské organizace Pionýra (místopředseda KOP), který ve shodě s předsedou KOP může jednat jménem pobočného spolku. Tuto možnost by mohla KOP využít pro nastavení hladšího fungování krajské organizace i v případě dočasné nepřítomnosti nebo časové zaneprázdněnosti předsedy KOP.

Místopředsedu by na návrh nově zvoleného předsedy KOP volila příslušná Krajská rada Pionýra. Pokud by došlo ke sporu o výkon statutárních práv má předseda KOP právo místopředsedu odvolat.

Návrh na úrovní krajské organizace je koncipován jako volitelná možnost zřízení této nové funkce o čemž rozhoduje rada KRP. I nadále lze využívat vydávání plných mocí statutárním zástupcem pobočného spolku.

Tak jako na úrovni PS, zřízení dalšího statutárního orgánu na úrovni KOP s sebou nese jisté zesložitění Stanov i snížení čitelnosti organizační struktury Pionýra (včetně vzniku kolektivního statutárního orgánu) – přičemž řadu situací lze i nyní řešit formou plných mocí, bez této úpravy Stanov. Obsahová komise tak přenechává delegátům Výročního zasedání ke zvážení jak možné přínosy, tak ale i negativní dopady této úpravy.

Dotčené ustanovení: VI. Pobočné spolky ➝ C. Krajská organizace Pionýra (KOP) ➝ 8.

Paragrafový návrh:

C. Krajská organizace Pionýra (KOP)

(…)

8. Krajská organizace Pionýra má tyto orgány:

a) Krajskou radu Pionýra (KRP), kterou tvoří delegáti pobočných spolků v působnosti KOP, přičemž každý z nich zastupuje jedním hlasem každých započatých 30 registrovaných členů. Krajská rada Pionýra je svolávána předsedou krajské organizace Pionýra minimálně jedenkrát ročně.
Krajská rada Pionýra:

i) hodnotí, plánuje a řídí činnost krajské organizace a svého výkonného výboru, zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či zrušení kanceláře krajské organizace Pionýra;
ii) volí a odvolává:

předsedu KOP a hospodáře-ekonoma KOP, pokud to předseda KOP navrhne, volí místopředsedu KOP, tito se automaticky stávají členy VV KRP. přičemž pPrávní účinky této volby nastávají nejdříve dnem doručení informace o tomto rozhodnutí protokolu o volbě do sídla Pionýra (hlavního spolku), způsobem stanoveným vnitřním předpisem, tito se automaticky stávají členy VV KRP,

další členy výkonného výboru krajské rady Pionýra,

předsedu a členy kontrolní komise krajské organizace Pionýra – viz článek VI.C.8.e f);

iii) schvaluje a mění jednací řád krajské organizace Pionýra, vnitřní směrnice krajské organizace a další předpisy, platné v územní působnosti KOP (viz článek XII.), a přijímá další rozhodnutí, která jsou jí svěřena těmito stanovami;

iv) schvaluje účetní závěrku a rozpočet KOP;

v) schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji nemovitého majetku, prodeji movitého majetku a poskytnutí bezúplatného plnění;

vi) schvaluje návrh na sloučení krajské organizace Pionýra s jiným pobočným spolkem, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů KRP.

c) Předsedu krajské organizace Pionýra, který je statutárním orgánem krajské organizace Pionýra a je oprávněn za ni jednat ve všech věcech; současně je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra. Obstarává chod KOP v běžných záležitostech, řídí činnost kanceláře KOP, je-li zřízena, a odpovídá za ni. Na návrh výkonného výboru KRP svolává zasedání KRP. Účastní se jednání ČRP a pokud není delegátem své KOP, má v ČRP hlas poradní.

Předseda KOP, nezávisle na Krajské radě Pionýra, odvolává místopředsedu KOP. O takovém odvolání musí vydat písemné rozhodnutí; účinky odvolání nastávají nejdříve doručením rozhodnutí do sídla Pionýra (hlavního spolku). Bez zbytečného odkladu informuje VV KRP, KRP a předsedu Kontrolní komise KOP. Rozhodnutí nemusí být odůvodněno a není proti němu přípustné odvolání.

(…)

e) Místopředsedu krajské organizace Pionýra, který je druhým statutárním zástupcem KOP a je oprávněn za KOP jednat ve všech záležitostech samostatně. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda KOP či její místopředseda; při výkonu povinností vyplývajících z funkce statutárního orgánu jedná ve vzájemné shodě s předsedou KOP. Funkce nemusí být obsazena.

(Další označení bodů se příslušně přečísluje.)

 

Tento návrh předkládá v komplexní podobě úpravy, týkající se výchovných jednotek – pionýrských oddílů a klubů. Dílčí náměty pro tyto úpravy vzešly mj. z požadavků České rady Pionýra, reagují na podněty z oblastních porad a z diskusí v rámci Pionýrské Apatyky a v neposlední řadě zohledňuje dotační pravidla MŠMT. Návrh zahrnuje tyto změny:

 • Jako pravidelná oddílová činnost se považuje taková, která se koná nejméně 1x za 14 dní – tímto se definice ve Stanovách uvádí do souladu s dotačními pravidly MŠMT.
 • Požadavek na to, aby pro existenci PS musela tato registrovat alespoň jeden oddíl s pravidelnou činností (a nikoliv jen volnočasový klub) reflektuje současně převládající názor, že spolek má sdružovat primárně řádné členy, účastníci se pravidelné činnosti v oddílech. Tedy činnost s neorganizovanou mládeží v rámci klubů nemá být jedinou náplní práce spolku, resp. pobočného spolku. V přechodném usnesení je účinnost této změny odložena na rok 2023, aby měly PS dostatek času úpravu podmínky zohlednit.
 • Možnost zřízení nového druhu pionýrského oddílu – takového, který pracuje v jiné četnosti než alespoň 1x za 14 dní, a/nebo nepracuje pouze s dětmi a mládeží. Tento oddíl nebude mít nárok na dotace MŠMT poskytované na pravidelnou činnost s dětmi a jeho existence nebude sama o sobě dostatečná pro existenci pionýrské skupiny. Úprava na druhou stranu umožní oficiální registraci různých atypicky fungujících oddílů, zároveň otevře příležitost pro nové doplňkové formy činnosti v rámci Pionýra – např. oddíly rodičů s dětmi, oddíly dospělých nebo různé komunitní aktivity, které mohou napomoci naplňování cílů a programu Pionýra.

Dotčená ustanovení:

Paragrafový návrh:

VI. Pobočné spolky

A. Pionýrská skupina (PS)

(…)

5. Pionýrská skupina je tvořena nejméně 15 členy ve věku do 26 let a současně nejméně dvěma členy staršími 18 let s kvalifikací, stanovenou vnitřní směrnicí spolku, z nichž jeden je vedoucím pionýrské skupiny a jeden hospodářem pionýrské skupiny. Současně musí registrovat nejméně jeden oddíl, splňující definici dle čl. VII.2, který sdružuje alespoň 5 členů ve věku do 18 let., nebo klub.

VII. Výchovné jednotky – oddíly a kluby

Pro zajištění přímé práce s dětmi a mládeží zřizuje Pionýr, zpravidla prostřednictvím svých pobočných spolků, oddíly a kluby. Tyto jednotky jsou výchovnými jednotkami bez právní osobnosti (nejsou pobočnými spolky dle § 219 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.).

1. Pionýrský oddíl (dále jen oddíl) vzniká rozhodnutím výkonného orgánu spolku nebo pobočného spolku o založení oddílu. Oddílem se rozumí skupina nejméně 5 osob.

1. 2. Pionýrský o Oddíl (dále jen oddíl) je základní výchovnou jednotkou spolku. Jeho účelem je zajišťovat pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Za pravidelnou je považována práce uskutečňovaná v průběhu školního roku nejméně 1x za dva týdny měsíčně. Za takovou činnost ve smyslu předchozí věty se nepovažuje pouze pořádání táborů a recipročních výměn mládeže. Oddílem se rozumí skupina nejméně 5 osob.

2. Oddíl vzniká rozhodnutím výkonného orgánu spolku nebo pobočného spolku o založení oddílu.

3. Výkonný orgán spolku nebo pobočného spolku může zřídit i oddíly, které nesplňují podmínky dle čl. 2. Takové oddíly mohou sdružovat děti, mládež i dospělé členy a přitom pracovat s nižší četností nebo nepravidelně.

(Následující body se příslušně přečíslují.)

(…)
9. Ustanovení odstavců 2. – 4. 1., 4. a 5. se přiměřeně vztahují i na poměry klubu.

XVI. Přechodná ustanovení

 • Pobočné spolky nesplňující podmínku dle bodu VI.A.5. v době skončení jednání X. VZ Pionýra musí podmínky dle tohoto bodu splnit do řádné registrace v roce 2023.

V situaci, kdyby nemohl (nebo nechtěl) předseda Pionýra vykonávat své pravomoci v oblasti svolávání jednání Výročního zasedání Pionýra a jednání ČRP, dává tento návrh pravomoc vykonat tento úkon i některému z místopředsedů Pionýra.

V současném znění Stanov by mohla teoreticky vzniknout neřešitelná situace, kdy nebude možné svolat k jednání dva nejvyšší orgány Pionýra – Výroční zasedání ani Českou radu Pionýra.

Dotčené ustanovení: VIII. Orgány Pionýra ➝ 1.

Paragrafový návrh:

VIII. Orgány Pionýra

1. Pionýr má orgány, kterými jsou:

a) Výroční zasedání Pionýra (VZP):

i) Je nejvyšším orgánem Pionýra.

ii) Je svoláváno předsedou nebo některým z místopředsedů Pionýra nejméně jednou za 5 let. Účastní se ho delegáti pionýrských skupin a dále krajských organizací Pionýra, splňujících k rozhodnému dni dle článku XIII.B.2. podmínku dle článku VI.A.5.

(…)

b) Česká rada Pionýra (ČRP):

i) Je svolávána předsedou nebo některým z místopředsedů Pionýra minimálně jedenkrát ročně. Její jednání je zpravidla rozděleno na dvě dílčí zasedání.
(…)

ii) Nejpozději do 31. 10. předchozího kalendářního roku vydá předseda nebo některý z místopředsedů Pionýra pokyn pro přípravu a realizaci jednání České rady Pionýra, kterým svolá jednání ČRP, určí počet řádných zasedání včetně jejich termínů, stanoví v souladu s jednacím řádem nejzazší termín pro konání krajských shromáždění delegátů a termín a formu pro předání výsledků těchto shromáždění delegátů, včetně údajů o zvolených delegátech, na Ústředí Pionýra. Nejpozději do 31. 12. předchozího kalendářního roku se zveřejní termíny pro shromáždění delegátů na úrovni KOP. Způsob zveřejňování těchto termínů stanoví Jednací řád ČRP.
(…)

ix) Může rozhodnout o svolání Výročního zasedání Pionýra. V tom případě je předseda nebo některý z místopředsedů Pionýra povinen Výroční zasedání svolat nejdéle do 2 měsíců, následně platí termíny dle Řádu pro přípravu a jednání VZP.

VI. Pobočné spolky

C. Krajská organizace Pionýra (KOP)

(…)
5. Krajská organizace Pionýra je Pionýrem pověřena vůči pobočným spolkům ve své působnosti:

a) v souladu s jednacím řádem České rady Pionýra a termíny stanovenými pokynem předsedy nebo některého z místopředsedů Pionýra pro přípravu a realizaci jednání České rady Pionýra organizačním zajištěním krajského shromáždění delegátů;

(…)

Návrh umožňuje volbu dalšího statutárního orgánu na úrovni hlavního spolku (1. místopředseda se statutárními pravomocemi), který ve shodě s Předsedou Pionýra může jednat jménem spolku. Bylo by tak umožněno nastavit hladší fungování spolku i v případě dočasné nepřítomnosti nebo časové zaneprázdněnosti předsedy Pionýra.

Prvního místopředsedu by na návrh nově zvoleného předsedy Pionýra volilo Výroční zasedání Pionýra.

Vedle prvního místopředsedy by beze změny zůstala funkce druhého místopředsedy Pionýra tak, jak existuje nyní (tzn. bez statutárních práv).

Pokud by došlo ke sporu o výkon statutárních práv, má předseda Pionýra právo prvního místopředsedu odvolat.

Přechodné ustanovení Stanov bod XVI. 3 řeší způsob volby místopředsedů X. výročním zasedáním Pionýra, pokud bude níže uvedený návrh přijat.

Dotčené ustanovení: VIII. Orgány Pionýra ➝ 1.

Paragrafový návrh:

VIII. Orgány Pionýra

1. Pionýr má orgány, kterými jsou:

a) Výroční zasedání Pionýra (VZP):


vi) Výroční zasedání Pionýra volí a odvolává předsedu Pionýra a na jeho návrh prvního a druhého místopředsedu Pionýra místopředsedy Pionýra v pořadí (dle získaných hlasů), ekonoma Pionýra a další členy VV ČRP;, dále volí a odvolává předsedu, místopředsedu a členy Kontrolní komise Pionýra a předsedu, místopředsedu a členy Rozhodčí komise Pionýra.

b) Česká rada Pionýra (ČRP):


iv) ČRP řídí spolek mezi Výročními zasedáními Pionýra; pokud zanikl výkon funkce předsedy Pionýra, nadpoloviční většinou členů potvrzuje ve funkci předsedy 1. místopředsedu Pionýra na kterého přešla práva a povinnosti statutárního orgánu Pionýra a na jeho návrh volí prvního dalšího místopředsedu na jím uvolněné místo, případně druhého místopředsedu;, stejným způsobem potvrzuje kooptaci členů VV ČRP, KKP a RKP.

c) předseda Pionýra:


vi) nezávisle na VZP a ČRP odvolává prvního místopředsedu Pionýra z funkce. O odvolání musí vydat písemné rozhodnutí; účinky odvolání nastávají doručením do sídla Pionýra (hlavního spolku).  Bez zbytečného odkladu o tom informuje VV ČRP, ČRP a předsedu Kontrolní komise Pionýra. Rozhodnutí nemusí být odůvodněno a není proti němu přípustné odvolání.

d) první místopředseda Pionýra:

i) Je druhým statutárním zástupcem Pionýra a je oprávněn za Pionýr jednat ve všech záležitostech samostatně. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda nebo první místopředseda; při výkonu povinností vyplývajících z funkce statutárního orgánu jedná ve vzájemné shodě s předsedou Pionýra;
ii) je členem Výkonného výboru České rady Pionýra;
iii) na prvního místopředsedu přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva a povinnosti. Tento je povinen svolat do dvou měsíců zasedání ČRP, které jej může nadpoloviční většinou členů orgánu potvrdit ve funkci předsedy, nebo rozhodne o svolání Výročního zasedání Pionýra.

e) druhý místopředseda Pionýra: dva místopředsedové Pionýra (prvý a druhý) v pořadí (dle získaných hlasů):

i) Jsou členy Je členem Výkonného výboru České rady Pionýra;
ii) Na prvního z nich přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva a povinnosti. Tento je povinen svolat do dvou měsíců zasedání ČRP, které jej může nadpoloviční většinou členů orgánu potvrdit ve funkci předsedy, nebo rozhodne o svolání Výročního zasedání Pionýra. Výkon funkce statutárního orgánu mu pak zaniká dnem zvolení řádného předsedy Pionýra.
na druhého místopředsedu přechází při zániku výkonu funkce předsedy jeho práva a povinnosti, pokud nepřejdou na prvního místopředsedu. Tento je povinen svolat do dvou měsíců zasedání ČRP, které jej může nadpoloviční většinou členů orgánu potvrdit ve funkci předsedy, nebo rozhodne o svolání Výročního zasedání Pionýra.
iii) Jeden z místopředsedů je pověřen řízením úseku výchovné činnosti spolku.

(Následující body definující orgány Pionýra se příslušně přečíslují.)

XVI. Přechodná ustanovení

 • Předsedu a místopředsedy, podle stanov schválených X. Výročním zasedáním Pionýra lze zvolit i před jejich účinností, ovšem jejich funkce vznikají až okamžikem účinnosti těchto stanov.

Dle současné úpravy má pravomoc volit a odvolat funkcionáře na úrovni hlavního spolku jenom Výroční zasedání Pionýra – jeho jednání lze však svolat nejdříve za 10 měsíců (reálně ale za ještě delší dobu), což může být v případě vzniku nenadálé situace problematická prodleva. Návrhem by se vrátila zpět pravomoc, kterou měla Česká rada Pionýra před rokem 2013.

Dotčené ustanovení: VIII. Orgány PIonýra ➝ 1. ➝ b) Česká rada Pionýra

Paragrafový návrh:

b) Česká rada Pionýra (ČRP):

(…)

v) ČRP může nadpoloviční většinou všech členů:
– odvolat předsedu Pionýra
– na návrh předsedy Pionýra odvolat místopředsedy Pionýra, ekonoma Pionýra nebo jiného člena VV ČRP,
– na návrh předsedy Pionýra na uvolněná místa volí místopředsedy a ekonoma Pionýra.

(Následující body se příslušně přečíslují.)

Na základě zkušeností z aktuální situace návrh zavádí možnost on-line jednání a hlasování orgánů spolku. Kromě přijímání usnesení v rámci běžného prezenčního jednání dnes Stanovy znají pouze možnost korespondenčního hlasování. Tímto ustanovením bude jasně stanovena i možnost samotného průběhu jednání on-line formou. Ostatní pravidla pro jednání a hlasování však musí být dodržena (usnášeníschopnost, vedení zápisu aj.).

Dotčené ustanovení: XII. Společná ustanovení ➝ B. Pro orgány spolku a pobočných spolků ➝ 3. c)

Paragrafový návrh:

c) Mohou v případě potřeby rozhodovat per rollam (mimo zasedání) i písemnou formou (korespondenčně), nebo s použitím technických prostředků (např. e-mail). nebo jednat a rozhodovat distančně, s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Podrobnosti mohou stanovit příslušné jednací řády, zásady dle bodů a) a b) však musí být dodrženy.

Návrh zajišťuje všem pobočným spolkům jistotu funkčního výchozího jednacího řádu, přičemž každý pobočný spolek si může schválit vlastní úpravy dle místní situace a zvyklostí (za dodržení dalších ustanovení Stanov a Občanského zákoníku). Pokud tak neučiní, bude platit výchozí jednací řád pro danou úroveň pobočného spolku (KOP, PS/PC), který směrnicí stanoví Česká rada Pionýra.

Dotčené ustanovení: XII. Společná ustanovení ➝ B. Pro orgány spolku a pobočných spolků ➝ 3. e)

Paragrafový návrh:

3. Kolektivní orgány a pracovní orgány Pionýra a jeho pobočných spolků:

(…)

e) Podrobnosti svolávání, organizace a průběhu jednání mohou upravit upravují jednací řády orgánu či pobočného spolku.  Pokud pobočný spolek nerozhodne o změně či doplnění jednacího řádu, jsou pro něj závazné jednací řády stanovené vnitřní směrnicí hlavního spolku.

Návrh vychází z podnětu podaného obsahové komisi na rozšíření pravomocí rady PS. Posiluje postavení členů Rad tím, že mají možnost požadovat svolání jednání příslušné Rady do dvou měsíců od podání příslušného návrhu. Díky této pravomoci by mělo dojít k rovnoměrnějšímu nastavení tzv. systému brzd a protivah v dělbě moci těchto orgánů.

Návrh zároveň ukládá povinnost svolat Radu i hospodáři/ekonomovi pobočného spolku, pokud na něj přešla práva a povinnosti statutárního orgánu pobočného spolku.

Dotčené ustanovení: XII. Společná ustanovení ➝ B. Pro orgány spolku a pobočných spolků ➝ 3)

Paragrafový návrh:

XIII. Společná ustanovení

B. Pro orgány spolku a pobočných spolků

3. Kolektivní orgány a pracovní orgány Pionýra a jeho pobočných spolků:

(…)

f) Statutární orgán pobočného spolku svolá jednání Rady pobočného spolku, pokud o to prokazatelně požádá výkonný orgán pobočného spolku nebo alespoň ⅓ členů Rady. Jednání se musí uskutečnit nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti. Radu svolá dle předchozí věty i hospodář/ekonom v případě, že na něj přešla práva a povinnosti statutárního orgánu pobočného spolku. Při nečinnosti statutárního orgánu svolá jednání kterýkoliv člen Rady.

(…)

Při vyhlášení některého z krizových stavů, jak jsme se mohli přesvědčit v nedávné minulosti, hrozí reálné nebezpečí ochromení či znemožnění řádné činnosti VV ČRP a jiných orgánů Pionýra, v důsledku omezení pohybu osob a pod. Je třeba počítat i s tím, že některé z komunikačních prostředků nebudou zcela funkční a dostupné. Je proto nutné formulovat způsob, jakým bude v souladu se zákonem zajištěno řízení spolku a organizace nutných a nezbytných činností.

V návaznosti na vyhlášení některého z krizových stavů dle zákona o bezpečnosti státu, by automatickým postupem mělo vzniknout dočasné krizové řízení spolku a to těmi členy VV ČRP, kteří v této situaci budou schopni svou funkci vykonávat.

Dotčené ustanovení: VIII. Orgány PIonýra ➝ 1. ➝ f) Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP)

Paragrafový návrh:

VIII. Orgány Pionýra

1. Pionýr má orgány, kterými jsou:


f) Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP):

xi) Při vyhlášení některého z krizových stavů platného pro celé území České republiky dle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, případně takového opatření veřejné moci, které bude mít za následek omezení svobody pohybu, možnost komunikovat na dálku a pod. (tzv. Krizový stav), je předseda Pionýra povinen svolat jednání VV ČRP tak, aby se jednání konalo nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení krizového stavu, přičemž:

i) Všichni členové VV ČRP jsou povinni na výzvu předsedy nebo některého z místopředsedů oznámit, že jsou způsobilí vykonávat funkci člena VV ČRP nejpozději do 48 hodin po výzvě.

ii) Uplynutím lhůty pro oznámení, se počet členů VV ČRP omezuje na osoby, které učinily oznámení ve lhůtě podle předchozího bodu (VV ČRP v nouzovém stavu). Členům VV ČRP kteří oznámení neučinili se přerušuje členství ve VV ČRP s tím, že se dočasně nepovažují za členy VV ČRP a k jejich nepřítomnosti nebo jiné formě neúčasti se nepřihlíží. Účinky přerušení pomíjejí:

a) druhým dnem po oznámení, že jsou schopni vykonávat svou funkci člena VV ČRP.
b) třetím dnem po ukončení krizového stavu.

iii) Pokud oznámení neučiní žádný člen VV ČRP, pak výkon působnosti VV ČRP přechází na předsedu Pionýra, a pokud to není možné, pak se postupuje přiměřeně podle pravidel pro přechod funkce předsedy Pionýra.

iv) VV ČRP v nouzovém stavu řídí činnost spolku a při nečinnosti ČRP vykonává i její působnost.

v) Veškerá rozhodnutí učiněná VV ČRP v nouzovém stavu nelze napadat či zpochybňovat z důvodu, že byla přijata či učiněna v omezeném počtu osob podle tohoto ustanovení.

vi) Podrobnosti o svolávání, průběhu jednání, zachycení obsahu jednání VV ČRP v nouzovém stavu upraví vnitřní směrnice.

Návrh jednoznačně stanovuje oprávnění členů používat jednotící prvky spolku jen v souladu se Stanovami a Programem Pionýra.

Zároveň se pro větší přehlednost tento bod stává samostatným a ostatní body se přečíslují.

Vzhledem k tomu, že se jedná a úpravu práv člena spolku, podléhá schválení tohoto návrhu souhlasu 2/3 přítomných delegátů Výročního zasedání Pionýra (viz bod XV. Stanov).

Dotčené ustanovení: V. Členství ➝ 4. Práva a povinnosti člena spolku ➝ a) i.

Paragrafový návrh:

a) Práva člena:

i) vybrat si kolektiv, používat jednotící prvky Pionýra;

ii) používat jednotící prvky Pionýra v souladu s čl. II. Stanov a Programem Pionýra;

(…)

Níže uvedené návrhy změn Stanov se týkají jen drobných úprav, které nemají zásadní vliv na význam upravovaných bodů. Mají hlavně charakter formulačního upřesnění daného bodu nebo jej dávají do souladu s praxí.

Pro zjednodušení procedury je tento blok úprav Stanov předložen k projednání jako jeden společný bod, o kterém navrhujeme hlasovat jedním hlasováním.

1) Úprava způsobu podání k RKP

Návrh vyřazuje nadbytečné ustanovení možnosti podání jen poštou na adresu sídla spolku, aby bylo umožněno i využití datové schránky.

Dotčené ustanovení: VIII. Orgány pionýra ➝ 1. h. Rozhodčí komise Pionýra ➝ v.

Paragrafový návrh:

v) Veškerá podání a odvolání k Rozhodčí komisi Pionýra se podávají písemně na adresu sídla hlavního spolku uvedenou v článku III.2.

2) Možnost určit odlišně podmínky pro přijetí návrhu i Řádem pro přípravu a jednání VZP

Návrh drobně doplňuje stanovy o možnost, aby i Řád pro přípravu a jednání VZP mohl stanovit v přesně vymezených situacích při jednání VZP způsob přijímání usnesení i jinak, než nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Týká se například rozhodnutí o tajné volbě (kde stačí 1/3 hlasů) nebo přijetí návrhu na úpravu základních dokumentů vyšší než nadpoloviční většinou při podání návrhu v průběhu jednání (viz návrh „Možnost předložení pozměňovacího návrhu až přímo během jednání VZP“ v rámci změn Řádu pro přípravu a jednání VZP).

Dotčené ustanovení: XIII. Společná ustanovení ➝ B. Pro orgány spolku a pobočných spolků ➝ 3. b)

Paragrafový návrh:

b) Rozhodují veřejným hlasováním, které se provádí, pokud ten který orgán nerozhodne o tajném hlasování, přičemž usnesení je přijato – mimo stanovami, Řádem pro přípravu a jednání VZ Pionýra, či zákonem daných výjimek – nadpoloviční většinou přítomných hlasů rozhodujících.

3) Zpřesnění postavení správce pobočného spolku

Návrh reaguje na požadavek Vyšších soudních úředníků zapisujících změny statutárních orgánů do spolkového rejstříku, kdy požadují jednoznačné určení, že jmenovaný správce je novým statutárním orgánem daného pobočného spolku.

Dotčené ustanovení: XIII. Společná ustanovení ➝ F. Pro ochranu pobočných spolků ohrožených nečinností ➝ 1.

Paragrafový návrh:

1. Pokud pobočný spolek nejméně po dobu tří měsíců nevyvíjí činnost (pobočný spolek v nečinnosti), jmenuje VV ČRP správce pobočného spolku, přičemž okamžikem jmenování se správce stává statutárním orgánem tohoto pobočného spolku, zapisovaným do spolkového rejstříku. Zároveň je ukončen výkon funkce všech dosavadních orgánů pobočného spolku a jejich práva a povinnosti přechází na správce.

4) Změny přechodných ustanovení Stanov

Nezbytný návrh změn přechodných ustanovení Stanov, který ruší již nepotřebná předchozí přechodná ustanovení a doplňuje nové, které řeší aktuální změny návazně na konečnou verzi návrhu Stanov.

Dotčené ustanovení: XVI. Přechodná ustanovení

Paragrafový návrh:

XVI. Přechodná ustanovení

1. Pionýrské skupiny registrované na územně nepříslušných KOP se považují za příslušné k té KOP, na které jsou v okamžiku skončení jednání IX. X. VZ Pionýra registrovány.

2. Správci pobočných spolků v nečinnosti (dle článku XIII. F.), jmenovaní před účinností těchto stanov, se považují za jmenované dle těchto stanov.

3. Členové České rady Pionýra, zvolení před účinností těchto stanov, se mají za zvolené dle těchto stanov.

(… zařazení dalších bodů dle schválených návrhů viz výše.)

2. Tyto stanovy vstupují v platnost okamžikem jejich schválení IX. X. výročním zasedáním Pionýra a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017 1. 1. 2022.

Návrhy změn Řádu pro přípravu a jednání VZP (k 6. srpnu 2021)

Návrh umožňuje, aby byla příprava Výročního zasedání řízena místopředsedou spolku.

Dotčená ustanovení:

 • I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra ➝ 1. Úvodní ustanovení ➝ 1.3
 • I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra ➝ 2. Personální zajištění přípravy jednání ➝ 2.2

Paragrafový návrh:

I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra

1. Úvodní ustanovení

1.3 Za zajištění obsahové a organizační přípravy VZP zodpovídá předseda Pionýra nebo některý z místopředsedů Pionýra, který tuto svoji pravomoc a odpovědnost deleguje na osoby a orgány v souladu s dalšími ustanoveními tohoto řádu.

2. Personální zajištění přípravy jednání

2.1 Pro obsahové zajištění přípravy VZP jmenuje Česká rada Pionýra na návrh předsedy nebo některého z místopředsedů Pionýra nejpozději 18 měsíců před zahájením jednání VZP předsedu Obsahové komise VZP.

2.2 Není-li návrh předsedy nebo některého z místopředsedů Pionýra schválen nebo není-li tento návrh předložen, může kterýkoliv člen ČRP navrhnout jinou osobu do této funkce. (…)

2.5 Pro organizační zajištění VZP jmenuje předseda nebo některý z místopředsedů Pionýra nejpozději do 12 měsíců před zahájením jednání VZP organizačního tajemníka VZP – zpravidla zaměstnance Ústředí Pionýra.

4. Organizační zajištění přípravy jednání

4.1 Jednání VZP svolává předseda nebo některý z místopředsedů Pionýra nejpozději 10 měsíců před zahájením jednání, a to zveřejněním v Rejstříku vnitřních předpisů Pionýra, zveřejněním úplného textu svolávacího dokumentu ve vnitřním zpravodaji spolku a dále elektronickou poštou na kontaktní e-maily statutárních orgánů pobočných spolků, uvedené v registračním systému Pionýra.
4.2 (…) Přesný postup stanovuje předseda nebo některý z místopředsedů Pionýra při svolávání VZP.

Návrh přenáší pravomoc jmenování předsedy Obsahové komise pro případ, že není tato funkce obsazena společným rozhodnutím předsedy Pionýra a České rady Pionýra ani samostatným rozhodnutím České rady Pionýra mimo oba tyto orgány. Návrhem je současně znemožněno, aby předseda Pionýra mohl jmenovat předsedu Obsahové komise VZP v rozporu se stanoviskem České rady Pionýra.

Dotčené ustanovení: I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra ➝ 2. Personální zajištění přípravy jednání ➝ 2.2

Paragrafový návrh:

I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra

2. Personální zajištění přípravy jednání

2.2 Není-li návrh předsedy Pionýra schválen nebo není-li tento návrh předložen, může kterýkoliv člen ČRP navrhnout jinou osobu do této funkce. Není-li ze strany ČRP schválen žádný návrh na předsedu Obsahové komise na posledním řádném jednání ČRP, ve kterém je možné naplnit ustanovení týkající se termínu pro tuto volbu, přechází povinnost jmenovat předsedu Obsahové komise na předsedu Kontrolní komise Pionýra předsedu Pionýra, a to včetně dodržení stanoveného termínu.

Klíč pro volbu delegátů není dlouhodobě řešen Řádem pro přípravu a jednání ale Stanovami spolku. Jedná se o jazykovou nepřesnost v původním textu.

Dotčené ustanovení: I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra ➝ 4. Organizační zajištění přípravy jednání ➝ 4.2

Paragrafový návrh:

I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra

4. Organizační zajištění přípravy jednání

4.2. Jednotlivé pobočné spolky volí na svých zasedáních delegáty VZP dále stanoveným klíčem. (…)

Návrh reaguje na technologický postup v období od vzniku původního dokumentu, elektronické předávání informace umožní zjednodušení dalšího zpracování dodaných podkladů pro organizační zajištění materiálů, současně zjednoduší předání informace i statutárním orgánům pobočných spolků. Text návrhu současně umožní vždy stanovit takové postupy a formy, které budou odpovídat aktuálním technickým možnostem.

Dotčené ustanovení: I. Řád pro přípravu Výročního zasedání Pionýra ➝ 4. Organizační zajištění přípravy jednání ➝ 4.2

Paragrafový návrh:

4.2 Jednotlivé pobočné spolky volí na svých zasedáních delegáty VZP dále stanoveným klíčem. Delegační list PS s informací o zvoleném delegátovi je předán elektronickou cestou , a to tak, aby písemná informace zpracovaná na delegačním listě PS byla předána na Ústředí Pionýra nejpozději do 2 měsíců před zahájením jednání VZP. formu a pPřesný postup stanovuje předseda Pionýra při svolávání VZP.

Jedná se o technický přesun textu umístěného původně v části 3.4. Jednacího řádu „Hlasování a rozhodování VZP“  do části „Úvodní ustanovení“. Přesun je navržen návazně na požadavek přehlednosti dokumentu zejména pro osoby zajišťující řádný průběh Výročního zasedání Pionýra.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 3. Hlasování a rozhodování VZP ➝ 3.4

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

3.4 1.5 Za přítomné se považují delegáti zapsaní na prezenční listině, kteří neoznámili písemně opuštění jednání. Jednání VZP je usnášeníschopné pouze za přítomnosti takového počtu delegátů, kteří disponují více než 50 % oprávněných hlasů.

Návrh vychází ze skutečnosti, že členové Obsahové komise VZP nemusí být řádně zvolenými delegáty Výročního zasedání Pionýra. Tato skutečnost se může dotknout případně i Zpravodajů jednotlivých dokumentů. Z tohoto důvodu považujeme zakotvení přítomnosti členů Obsahové komise VZP na jednání za přínosné.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 1. Úvodní ustanovení ➝ 1.6

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

1. Úvodní ustanovení

1.6 Osoby účastnící se VZP s hlasem poradním jsou:

∙ členové Rozhodčí komise Pionýra;

∙ členové Výkonného výboru České rady Pionýra;

∙ členové Kontrolní komise Pionýra;

∙ členové České rady Pionýra;

∙ členové Obsahové komise VZP;

∙ statutární orgány pobočných spolků, které nesplňují podmínku pro volbu delegáta VZP dle Stanov Pionýra VIII. 1.a)iii);

∙ přizvaní hosté.

Byť by jednání VZP bylo i při nepřítomnosti předsedy spolku platné, upravuje návrh postup jednoznačným způsobem pro případ nepřítomnosti předsedy.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 2. Jednání VZP ➝ 2.2

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

2. Jednání VZP

2.2. Zasedání zahajuje předseda Pionýra, pokud není na jednání přítomen, pak první místopředseda Pionýra nebo případně jiný člen Výkonného výboru České rady Pionýra. Předloží delegátům informaci o usnášeníschopnosti pléna. Následně volí VZP návrhovou, mandátovou, volební a tiskovou komisi, do jejich zvolení vykonávají jejich působnost osoby (zpravidla pracovníci Ústředí Pionýra) pověřené předsedou Pionýra. Dále volí VZP pracovní předsednictvo.

Návrh umožňuje plénu VZP rozhodnout o prodloužení bloku jednání. Tuto úpravu jednacího řádu považujeme za potřebnou zejména v případech, kdy by využitím standardního postupu a vyhlášením přestávky mohla vznikat časová tíseň před termínem nutného ukončení jednání.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 2. Jednání VZP ➝ 2.3

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

2. Jednání VZP

2.3. Celý program je na počátku jednání po schválení nebo odmítnutí příslušných pozměňovacích návrhů (na změnu pořadí, změnu časového limitu, na vyřazení některého z bodů nebo dodatečné zařazení jiného bodu) schválen jako celek a je pro další jednání závazný, pokud se v průběhu jednání většina přítomných nevysloví pro jeho změnu. Jednání VZP probíhá maximálně v devadesátiminutových souvislých blocích, mezi kterými je vždy vložena minimálně desetiminutová přestávka. Přestávky na oběd a večeři jsou závazně stanoveny programem jednání. Blok jednání je možné se souhlasem nadpoloviční většiny delegátů prodloužit a to i opakovaně, vždy však maximálně o dalších 60 minut.

Nově navržená úprava projednávání některého ze základních dokumentů spolku (Stanovy Pionýra, Program Pionýra a Řád pro přípravu a jednání VZP) by umožnila předkládání doplňujících zejména technických návrhů na úpravy dokumentů. Současně návrh obsahuje řadu opatření, která mají zabránit nadužívání takového postupu nebo možnosti chybného či zmatečného rozhodnutí po jeho uplatnění.

V současně době Řád pro přípravu a jednání možnost návrhu až během jednání nepřipouští vůbec: všechny návrhy musí být předloženy ještě před jednáním, a žádnou – ani technickou – změnu není možné navrhnout až během projednávání dokumentu.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 2. Jednání VZP ➝ 2.5 (nový podbod ii) )

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

2. Jednání VZP

2.5 Zvláštním způsobem je upraveno jednání týkající se předem předkládaných písemných materiálů, a to Programu Pionýra, Stanov Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra:

ii) Ve výjimečných a zdůvodněných případech může zpravodaj předkládaného písemného materiálu navrhnout dílčí pozměňovací návrh tohoto dokumentu i přímo během jednání VZP, aniž by byla dodržena podmínka dle bodu 2.5.i). Před hlasováním o takovém návrhu je předsedající povinen na základě žádosti kteréhokoliv z delegátů vyhlásit přestávku v jednání v rozsahu 15 minut. Předložený návrh musí být zpracován v písemné podobě a předložen delegátům v této formě, a to minimálně v podobě promítnutí navržené úpravy. Návrh je přijat, hlasují-li pro něj delegáti disponující více jak ¾ prezentovaných hlasů.

Návrh upravuje soulad dokumentu s dále popsanou praxí – tedy  uvádí do souladu situaci, kdy tento dokument upravuje nutný poměr hlasů hlasujících pro přijetí návrhu (aktuálně rozhodnutí o tajné volbě, rozhodnutí o přijetí návrhu k základním dokumentům Pionýra předloženého přímo při projednávání dokumentu v plénu). Návazně na výsledek hlasování o úpravě Stanov v části XIII.B.3.b. bude návrh případně stažen z jednání předkladatelem – Obsahovou komisí VZP.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 3. Hlasování a rozhodování VZP ➝ 3.3

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

3. Hlasování a rozhodování VZP

3.3. Usnesení nebo vnitřní předpis jsou přijaty, hlasují-li pro něj delegáti nadpoloviční většinou zaprezentovaných hlasů, není-li stanovami a tímto řádem určeno jinak. Doslovný text usnesení je vždy součástí zápisu z jednání.

Navržená úprava uvede do souladu ustanovení Řádu pro přípravu a jednání VZP s momentálně platnými Stanovami, které úpravu kvóra (tedy schvalování jinou než nadpoloviční většinou) v Řádu pro přípravu a jednání VZP neumožňují. Návazně na výsledek hlasování o úpravě Stanov v části XIII.B.3.b. (v případě, že bude návrh schválen) bude návrh případně stažen z jednání předkladatelem – Obsahovou komisí VZP.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 6. Volební řád VZP ➝ 6.5

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

6. Volební řád VZP

6.5 Volby orgánů Pionýra se provádí veřejně aklamací, pokud se před zahájením volby, na návrh kteréhokoliv delegáta, nevysloví více jak nadpoloviční většina 1/3 přítomných delegátů pro volbu tajnou. O způsobu volby se hlasuje vždy veřejně.

Vyjasnění vztahu volební a mandátové komise při sčítání hlasů při volbách – hlasy sčítá volební komise, předseda mandátové komise zajišťuje sledování usnášeníschopnosti VZP a sledování přesného počtu delegátů před jednotlivými hlasováními.

Protože doplněním bodu 6.14 by došlo k přečíslování dalších bodů této části Řádu, návrh dále technicky upravuje číslování bodu v odvolávce.

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 6. Volební řád VZP ➝ 6.14 (nový bod přidaný za 6.13)

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

6. Volební řád VZP

6.14 Sčítání hlasů zajišťuje volební komise v případě veřejné i tajné volby. V obou případech zajišťuje součinnost předseda mandátové komise a to tak, aby před zahájením jednotlivé volby bylo zřejmé, jaký je aktuální počet přítomných delegátů.

6.19. V případě, že se postupem popsaným v bodech 6.11. – 6.187. nepodaří zvolit orgán v souladu s podmínkami dle Stanov Pionýra, připraví volební komise druhé volby orgánu se zařazením pilných návrhů doručených před konáním prvních voleb dle bodu 6.8. a předsedající stanoví lhůtu pro podání pilných návrhů delegáty VZP, a to nejméně v rozsahu 30 minut. V této stanovené době je jednání VZP přerušeno.

Návrh upravuje proceduru volby návazně na návrh úpravy Stanov Pionýra, na jehož základě bude 1. místopředseda volen současně jako statutární orgán spolku. V případě nepřijetí této úpravy Stanov bude návrh stažen z jednání předkladatelem (Obsahovou komisí Pionýra).

Dotčené ustanovení: II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra ➝ 6. Volební řád VZP ➝ 6.20

Paragrafový návrh:

II. Jednací řád Výročního zasedání Pionýra

6. Volební řád VZP

6.20. Volba členů výkonného výboru včetně volby místopředsedů v pořadí a ekonoma se provádí jako volba poslední s tím, že návrh na kandidáty do těchto funkcí předkládá nově zvolený předseda Pionýra, a to jmenovitě pro jednotlivé funkce, včetně uvedení oblasti působnosti kandidáta.

Nejsou navrhována žádná specifická závěrečná a doprovodná ustanovení, dochází pouze k aktualizaci data.

Dotčené ustanovení: III. Závěrečná ustanovení

Paragrafový návrh:

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Řád pro přípravu a jednání VZP nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. 1. 202217.
 2. Schválením tohoto Řádu pro přípravu a jednání VZP se současně ruší Řád pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra, schválený na IXVIII. výročním zasedání Pionýra dne 12. 11. 201623. 11. 2013.

Vypořádání podaných návrhů (k 13. květnu 2021)

Navrhovatel: 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci

Označení návrhu: S-01/2021, 26. 3. 2021

Dotčená ustanovení: V.4.b; VI.A.6.a

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

Vypustit bod V.4.b (včetně podbodů i a ii)

Upravit bod VI.A.6.a – Rada pionýrské skupiny, která je nejvyšším orgánem PS; je tvořena pionýrskými pracovníky (dle článku V.4.b) tvoří ji pionýrští pracovníci zastávající funkci voleného orgánu PS, člena voleného orgánu PS, jmenovaného vedoucího oddílu, zástupce vedoucího oddílu, (vedoucího družiny)* nebo instruktora oddílu. Jednání rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním. – *viz návrh 2

Odůvodnění návrhu:

Uvedené ustanovení vytváří anomálii. Úprava by stanovy zjednodušila a zpřehlednila. Rada PS je jediný orgán, který nemá své členy uvedené přímo, ale je zde odkaz na jiný článek. Nutno také říci, že volba zástupců a spolupodíl na činnosti probíhá i v jiných orgánech, pro jejich členy ale zjevně stačí ustanovení V.4.a.iii. Případně by se tedy dal tento bod rozšířit o sousloví „volit zástupce“.

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Stanovisko obsahové komise k navrhované změně Stanov je negativní. 

Členové Rady PS oproti Radám vyššího stupně jsou určováni jiným způsobem, protože se jedná o základní stupeň Rad v našem spolku. Stávající znění vychází z myšlenky, že do řízení spolku mají primárně hovořit ti členové, kteří aktivně pracují s dětmi, případně vykonávají další nezbytné funkce při řízení spolku/pobočného spolku, což jsou pionýrští pracovníci, kteří s plněnými povinnostmi mají i další práva, např. právo spolupodílet se na řízení spolku/pobočného spolku. .

V zájmu vyšší variability v různorodém prostředí pobočných spolků po celém území republiky není obsazení Rady PS stanoveno taxativně, ale otevřeně a v uvedeném bodu V. 4. Stanov má působit i výchovně tak, že větší míra zapojení do činnosti spolku přináší aktivním členům i větší práva.

Nejsme toho názoru, že dnes platné ustanovení vytváří nepřehlednou situaci pro přesné stanovení toho, kdo je členem Rady PS a jeho případnou navrhovanou změnou se dosáhne většího zjednodušení a zpřehlednění. Stávající pravidlo se osvědčilo v již dostatečně dlouhém období a nepřináší žádné zjevné ohrožení demokratičnosti rozhodovacích procesů na úrovni pobočných spolků Pionýra.

Dále je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že tento návrh by případně měnil práva členů Pionýra, bylo by potřeba pro jeho schválení souhlasu více jak 2/3 přítomných delegátů.

Navrhovatel: 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci

Označení návrhu: S-02/2021, 26. 3. 2021

Dotčená ustanovení: V.4.b; (VI.A.6.a); VII.4; XIII.C.1; VII.6

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

Vypustit funkci vedoucí družiny z ustanovení V.4.b resp. VI.A.6.a (viz návrh 1)

Vypustit funkci vedoucí družiny z ustanovení VII.4

Vypustit funkci vedoucí družiny z ustanovení XIII.C.1

Ustanovení VII.6 možno zcela zrušit (rozdělení oddílu na družiny je možné i bez přímého popisu daného procesu v rámci stanov, je to v kompetenci vedoucího oddílu)

nebo zkrátit – Oddíly se mohou dále členit na družiny, které v rámci plánu práce oddílu pracují částečně samostatně. V takovém případě jmenuje výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu družiny. Tím může být osoba starší 15 let, dostatečně volně a morálně vyspělá, s odpovídající kvalifikací.

nebo změnit – Oddíly se mohou dále členit na družiny, které v rámci plánu práce oddílu pracují částečně samostatně. V takovém případě jmenuje výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu družiny. Tím může být osoba starší 15 let, dostatečně volně a morálně vyspělá, s odpovídající kvalifikací. Do čela družiny může vedoucí oddílu jmenovat své zástupce či instruktory.

Odůvodnění návrhu:

Funkce vedoucí družiny není promítnuta do dalších dokumentů Pionýra, nemá ani vydefinovaný vzdělávací profil. Zařazení dané funkce do stanov znepřehlednilo strukturu. Pro označení pionýrského pracovníka ve věku 15-18 let si vystačíme s termínem „instruktor“, který má také jasně stanovenou kvalifikaci. Přesné vymezení práce v rámci oddílu může zůstat v kompetenci příslušné PS a daného oddílu. Vyřazení popisu funkce vedoucího družiny ze stanov nebrání oddílům ve svěření družiny instruktorovi (stejně jako použití jakéhokoli jiného modelu – přiřazení vedoucího každé družině; ustanovení třináctiletých rádců; vytvoření družin jako samostatně fungujících jednotek i jen jako organizační skupinky…). Nebrání to také další diskuzi ohledně družin (třeba v rámci obsahových konferencí), zakomponování družinového systému do směrnice o hlavní činnosti, vytváření metodických materiálů pro práci s družinami…

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Stanovisko obsahové komise k navrhované změně Stanov je negativní.

Účelem zřízení této funkce (družinový vedoucí) bylo a je podpořit družinový systém v oddílech, kdy se předpokládá, že v družince působí nejen instruktor (začínající “mladší vedoucí”), ale posléze jakmile nabude dostatek zkušeností, může mu být “svěřena” pravomoc samostatně tuto družinu vést (i ve spolupráci s ostatními instruktory), což má vyjadřovat i vyšší míru odpovědnosti za vedení družiny (a z toho vyplývající právní důsledky a právní jistotu pro rodiče a veřejnost).

V dnešní době již řada PS tuto možnost využívá a v celém Pionýru je registrováno bezmála 100 družinových vedoucích.

Stávající úprava Stanov v této oblasti nebrání pobočným spolkům, aby vedení družin svěřilo i zástupcům vedoucích oddílů či aby tuto funkci naopak nevyužívalo.

Na druhou stranu Obsahová komise plně souhlasí s argumentem, že pro tuto funkci není dosud ve Směrnici o přípravě a vzdělávání v Pionýru stanoveno, jaká je pro ni požadovaná kvalifikace. Zde budeme iniciovat, aby byl tento nedostatek odstraněn v rámci novelizace Směrnice o vzdělávání.

Navrhovatel: 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci

Označení návrhu: S-03/2021, 26. 3. 2021

Dotčená ustanovení: XIII.C.1; (XIII.C.2)

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

Zrušit bod XIII.C.1 a patřičně upravit následující body. Pro vedoucí oddílu a instruktory oddílu platí totožně body XIII.C.2.a i XIII.C.2.b, jen bod XIII.C.2.c by musel být doplněn o požadavek kvalifikace v okamžiku jmenování u vedoucího oddílu.

Nebo Upravit bod XIII.C.1 (pokud jej chceme z jakýchkoli důvodů zachovat) – Každý oddílový vedoucí, zástupce oddílového vedoucího, (vedoucí družiny) a instruktor musí, pokud nejsou stanovami stanoveny další podmínky, před jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí se jmenováním a že je mu znám obsah práv a povinností, které mu jmenováním vzniknou. Musí být členem spolku. a mít kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí spolku (dosáhnout stanoveného stupně vzdělání podle systému určeného vnitřní směrnicí spolku). Oddílový vedoucí musí mít příslušnou kvalifikaci v okamžiku jmenování do funkce, zástupce vedoucího oddílu, (vedoucí družiny) a instruktor si příslušnou kalifikaci musí doplnit nejpozději do roka od jmenování. Současně musí oddílový vedoucí a zástupce oddílového vedoucího dosáhnout nejpozději v den jmenování do funkce věku 18 let, vedoucí družiny a instruktor věku 15 let.

Odůvodnění návrhu:

Osoby jmenované do funkce vedoucího či instruktora u oddílu musí mít příslušnou kvalifikaci v okamžiku nástupu do funkce. Přitom třeba vedoucí skupiny si svoji kvalifikaci může doplnit do roka, přestože jeho funkce je významně odpovědnější než funkce kupříkladu instruktora. Požadavek na patřičnou kvalifikaci v okamžiku jmenování by mohl být ponechán jen u vedoucích oddílů, kteří svým jmenováním reálně přebírají za oddíl odpovědnost, ostatní pionýrští pracovníci přebírají jen částečnou odpovědnost dle svého podílu na práci oddílu, mohli by si tedy kvalifikaci doplnit do roka. Úprava by umožnila i jednodušší výchovu instruktorů a vedoucích, mohla by probíhat u oddílu při reálném zařazení daného pracovníka a při maximálním využívání praxe.

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Stanovisko obsahové komise k navrhované změně Stanov je negativní.

Obsahová komise nesouhlasí nejen s předloženým návrhem, ale ani s argumenty v jeho odůvodnění.

Jsme toho názoru, že primární snahou většiny spolku resp. jejich orgánů, je mít kvalifikované instruktory, vedoucí a všechny další “Pionýrské pracovníky”, kteří vykonávají přímou práci s dětmi.Tyto osoby s ohledem na své postavení nesou přímou odpovědnost za dozor, výchovu a vedení dětí a mládeže v našem spolku. Je tedy na místě, aby ještě před tím, než jsou touto funkcí oficiálně pověřeni, prošli kvalifikací, která dle osnov zahrnuje například pedagogické minimum a první pomoc.V tomto případě rozhodně nesouhlasíme se snižováním zavedeného kvalifikačního standardu, kdy před oficiálním jmenováním do příslušných funkcí dle článku XIII.C.1 je vyžadováno splnění příslušného vzdělávacího kurzu (kvalifikace).

Navrhovatel: 188. pionýrská skupina T. O. Bobříci

Označení návrhu: S-04/2021, 26. 3. 2021

Dotčená ustanovení: VI.A.6.a

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

Doplnit bod VI.A.6.a.xiv – může rozhodnout o čemkoli, co je v kompetenci vedení pionýrské skupiny.

V případě, že by předchozí ustanovení nebylo přijato, lze doplnit, že odvolání je možné k jakémukoli rozhodnutí vedení PS, nejen tedy ke zřízení či zrušení oddílu.

Odůvodnění návrhu:

Ve stanovách je sice uvedeno, že rada PS je nejvyšším orgánem PS, ale v reálu má větší slovo vedení PS, které navíc může být reprezentováno (a nezřídka i je reprezentováno) pouze vedoucím PS. Rada PS sice volí vedení PS i vedoucího PS, ale členové rady PS jsou kromě volených funkcionářů také funkcionáři jmenovaní, a to právě vedením PS (skupinářem). V tomto radikálním výkladu tedy může skupinář účinně ovlivňovat složení rady PS, která pak provede volbu a další rozhodnutí podle jeho přání. Kompetence vedení PS byly ustanoveny jakožto operativněji a častěji se scházejícího orgánu, nic ale nebrání tomu, aby příslušná rozhodnutí mohla učinit i rada PS. Četnost svolávání rady je ostatně ve stanovách minimalizovaná, na řadě PS se rada schází častěji a může tedy řadu rozhodnutí činit sama.

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Stanovisko obsahové komise k navrhované změně Stanov je negativní.

Obsahová komise po diskusi nad navrhovanými úpravami pravomocí Rady PS i s ohledem na právní stanovisko k této problematice nesouhlasí s předloženým návrhem.

Jsme si vědomi různorodosti fungování PS napříč spolkem a také toho, že asi nelze nalézt úplně dokonalý systém řízení práce na pobočných spolcích, který by vyhovoval všem typům pionýrských skupin v našem spolku a který by dokázal dokonale zabránit zneužívání pravomocí jednotlivými funkcionáři na všech úrovních.

Obsahová komise vzala v potaz, že v extrémním případě je dle uvedených argumentů možné zneužití postavení Vedení PS (případně Vedoucího PS) a tedy je možné vnímat nerovnoměrné nastavení tzv. systému brzd a protivah v dělbě moci těchto orgánů. Domníváme se, že správným řešením této nerovnováhy je posílení role Rady PS jako orgánu, který stanovuje pravidla, kontroluje a volí, než mu dávat výkonné pravomoci. Proto budeme v rámci návrhu změn Stanov pracovat na definici možnosti svolání Rady PS ze strany jejích členů, což dosud není našimi vnitřními předpisy řešeno.

Navíc již ve stávající úpravě pravomocí orgánů PS je možnost, aby Rada PS stanovila jednak povinnosti jednotlivým členům Vedení PS a také stanovovala úkoly celému Vedení PS i Vedoucímu PS. Mimo to Rada PS má vždy možnost odvolat funkcionáře PS a zvolit jiné, pokud není spokojena s jejich prací.

Návrh, aby mohla Rada odvolat (zrušit) jakékoliv rozhodnutí Vedení PS: tato možnost by byla právně velmi problematická, protože pokud již Vedení PS rozhodlo v právní věci vůči třetí straně (např. uzavření smlouvy), toto zrušení by nemuselo být platné. Případně by pak mohl nastat problém, aby s PS někdo smlouvy vůbec chtěl uzavřít, vzhledem k možné právní nejistotě nad rozhodnutími Vedení PS, kterou by aplikace tohoto návrhu přinesla

Navrhovatel: 21. pionýrská skupina Střelka

Označení návrhu: S-05/2021, 15. 4. 2021

Dotčená ustanovení: VI.

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

 1. Zrušit nebo změnit část VI. A 6 d : „zanikne-li výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj všechna práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání rady PS.“
 2. Neurčovat taxativně, že hospodář má být statutárním zástupcem vedoucího PS.

Odůvodnění návrhu:

Ad 1) Vzhledem k tomu, že hospodář není zapsán ve sbírce listin, jsou některá jeho práva zcela pofidérní. Lze mu ale uložit povinnost, aby, pokud PS přijde o vedoucího, neprodleně svolal Radu PS, pokud PS nemá statutárního zástupce VPS.

Ad 2) Ne každý dobrý hospodář musí být i dobrým statutárním zástupcem. Lidé na PS i vedoucí PS budou jistě dobře vědět, kdo bude nejlepším statutárním zástupcem, měli bychom to nechat na nich.

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Stanovisko obsahové komise k navrhované změně Stanov je negativní.

Ad 1) Stanovisko je negativní z důvodu, že je potřeba mít ve Stanovách přesně určeno, kdo se při zániku zvoleného statutárního orgánu (vedoucího PS) pobočného spolku stává statutárním orgánem a může nadále za pobočný spolek (PS) jednat a vykonávat stanovené povinnosti a práva.Ve stanovách je zároveň stanoveno, že toto oprávnění (statutární orgán) je dočasné jen do nejbližšího jednání Rady PS, která by měla samozřejmě zvolit nového Vedoucího PS. Jedná se tedy o “nouzové a dočasné” řešení, které je však právně pro zajištění kontinuity statutárního zastoupení pobočného spolku nezbytné.Obsahová komise v souvislosti s tímto návrhem i vlastními podněty bude pracovat na úpravě, jež zajistí, aby hospodář PS byl povinen Radu PS svolat neodkladně, aby toto dočasné řešení netrvalo příliš dlouho.

Ad 2) Předpokládáme, že návrh reaguje na předložený návrh ke zřízení funkce statutárního zástupce vedoucího PS. Logika vztažení této funkce na úrovni vedoucí PS k funkci hospodáře PS vycházela  ze snahy nerozšiřovat zbytečně okruh funkcí na PS a nekomplikovat už tak komplikovaný předpis zaváděním další samostatné funkce.

Navrhovatel: 21. pionýrská skupina Střelka

Označení návrhu: S-06/2021, 15. 4. 2021

Dotčená ustanovení: návrh Úprava jednotících prvků Pionýra

Návrh úpravy článku/jiný návrh:

Předložit VZP návrh jako alternativní, ať delegáti rozhodnou, zda upravit či neupravovat.

Odůvodnění návrhu:

Žádné úpravy není podle našeho názoru třeba. Neustálými úpravami lze dojít jen k tomu, že nakonec nebudou uznávány žádné jednotící prvky. Navíc to celé trochu zavání i snahou být papežštější než papež a odříznout se od minulosti; tato snaha se projevuje od doby, kdy se např. rozhodlo o tom, že nebudou uznávány kvalifikační stupně, získané v PO SSM (přičemž např. tituly RSDr. ze školy ÚV KSČ platí dál). A ujištění, že skupiny mohou dosavadní prvky dále používat, by mohlo posléze být nedemokraticky zneplatněno i bez rozhodnutí VZP.

Stanovisko Obsahové komise (13. května 2021):

Nejedná se o nový návrh změn Stanov, ale o stanovisko k předloženému návrhu změny Stanov v bodě IV. Jednotící Prvky.

Obsahová komise bere na vědomí předložené stanovisko a děkuje za něj. Tento názor  lze běžným a demokratickým způsobem přednést i přímo na jednání VZP v době, kdy bude případně tento návrh předkládán k hlasování. Připomínáme, že jakákoliv navrhovaná změna Stanov může být při hlasování na VZP zamítnuta a zůstane tak v platnosti původní znění.