Soutěžní řád a pravidla uzlařského závodu O Putovního poháru Zlaté Růže

Úplné znění, novelizované dne 25. prosince 2019

I. Základní ustanovení

 1. Název závodu: „O Putovní pohár Zlaté Růže“. V neformální komunikaci se též používá označení „Turbánek“.
 2. Vyhlašovatel a pořadatel: Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra.
 3. Soutěžní řád a pravidla jsou závazná pro pořadatele i účastníky závodu.

II. Všeobecná ustanovení

A. Charakteristika závodu

 1. Uzlařská soutěž O Putovní pohár Zlaté Růže je nabídkovým, dobrovolným a otevřeným uzlařským závodem pro členy i nečleny spolku Pionýr. Je určen pro děti, mládež i dospělé.
 2. Soutěž je závodem jednotlivců ve stanovených věkových kategoriích bez rozlišení na chlapce a dívky.
 3. Pro hodnocení je rozhodující správnost a rychlost uvázání předepsaných uzlů.
 4. Na základě umístění jednotlivců je určeno pořadí zúčastněných kolektivů v soutěži o „Putovní pohár Zlaté růže“.
 5. Samostatným závodem šestičlenných štafet (viz odst. IV) je určeno pořadí těchto štafet v soutěži o „Putovní pohár předsedy Jihočeské krajské organizace Pionýra“.

B. Termín a místo závodu

 1. Termín a místo závodu určuje pořadatel pro každý ročník samostatně.
 2. Doporučený termín je první dubnový víkend; v případě kolize s velikonocemi pak týden předcházející. Pořadatel jsi vyhrazuje právo termín upravit.Doporučené místo je Gymnázium v Jindřichovém Hradci.

C. Přihlášky

 1. Přihlášky kolektivů musí obsahovat: název vysílajícího kolektivu, počty závodníků v jednotlivých kategoriích, počet členů doprovodu a kontaktní spojení. Přihlášky jednotlivců, kteří nereprezentují žádný kolektiv, musí obsahovat: příjmení, jméno, kategorii a kontaktní spojení. U jednotlivců mladších 18 let musí být uveden také kontakt na rodiče či zákonné zástupce.
 2. Pořadatel může požadovat další informace pro zdárné zajištění průběhu závodu (např. počet rozhodčích, doba příjezdu a odjezdu apod.).
 3. Přihlášky účastníků musí být zaslány v termínu určeném pořadatelem. Přihlášky se zasílají výhradně elektronicky.
 4. V případě velkého počtu zájemců si pořadatel vyhrazuje právo stanovit časové limity pro jednotlivé kategorie.

D. Prezence

 1. Prezence účastníků probíhá výhradně elektronicky ve formě a v termínu určených pořadatelem, zpravidla večer před konáním závodu.
 2. Prezenční listina kolektivu musí obsahovat tyto následující údaje o členech výpravy: příjmení a jméno, datum narození rodné číslo, trvalé bydliště a zařazení do kategorie.
 3. Správnost údajů elektronické prezence ověřují kolektivy a jednotlivci při svém příjezdu. Za správnost vyplněné prezenční listiny kolektivu odpovídá vedoucí výpravy.
 4. Součástí prezence je rovněž potvrzení a souhlas, že pořadatel může nakládat s osobními údaji účastníka v rozsahu potřebném pro zajištění závodu a v souladu s právními předpisy (viz Příloha 1A).
 5. Pokud je akce pořádána jako vícedenní, je nedílnou součástí prezence rovněž Prohlášení o zdravotním stavu a bezinfekčnosti každého účastníka, které nesmí být starší tří dnů (viz Příloha 1B). U osob mladších 18 let musí být prohlášení podepsáno zákonným zástupcem.

E. Povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel určuje personální obsazení závodu: ředitele závodu, zdravotníka, ekonoma, hlavního rozhodčího a další členy organizačního štábu.
 2. Rozhodčí u stolů mohou být vybráni na místě ze zúčastněných kolektivů. Za jejich řádné proškolení před závodem odpovídá hlavní rozhodčí.
 3. Propozice ke konkrétnímu ročníku závodu jsou uveřejněny na webové stránce Jihočeské krajské organizace Pionýra minimálně 8 týdnů před konáním závodu.
 4. Pořadatel zajistí potřebné technické vybavení nutné pro konání závodu, a dále pamětní listy, diplomy a věcné ceny pro účastníky závodu.
 5. Před vlastním započetím závodu seznámí účastníky s bezpečnostními a hygienickými opatřeními, časovým plánem, pravidly závodu a místem, kde budou zveřejňovány výsledky.

III. Pravidla závodu

1. Věkové kategorie

 1. Závodníci jsou zařazeni do věkových kategorií bez rozlišení na chlapce a dívky:
  věk zkratka název kategorie
  do 9 let UP Uzel přátelství
  10 až 12 let UL Uzel lásky
  13 až 15 let ZT Zlatý turban
  16 až 18 let DS Uzel dobrého skutku
  19 až 26 let DU Diamantový uzel
  27 a více let VE Veteráni – memoriál Petra Jiříčka
 2. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje rok narození závodníka. Závodníkům není dovoleno startovat v jiné kategorii než v té, jíž odpovídají věkem.
 3. Pořadatel má právo zkontrolovat věk závodníků podle průkazu, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii závodníka (např. občanský průkaz, cestovní pas, členský průkaz organizace, průkazy pro prokázání slev na dopravu apod.).

2. Podmínky účasti

 1. Účastníci do 18 let musí být doprovázeni dospělou osobou, která zodpovídá za jejich chování po celou dobu trvání závodu (vedoucí výpravy, zákonný zástupce).
 2. K závodu nemusí být připuštěny kolektivy a jednotlivci, kteří nedodrží termín zaslání přihlášek, nezaplatí včas účastnický poplatek nebo včas nedodají řádně vyplněnou prezenční listinu či její nedílné součásti (viz odst. II.D). Předem projednaná a zdůvodněná výjimka je možná.
 3. Závodníci musí mát průkaz totožnosti nebo jiný vhodný doklad jej nahrazující pro prokázání věku dle odst. III.A.3.
 4. Závodníci musí mít splněn časový limit, pokud je pořadatelem stanoven.

C. Vlastní průběh závodu

 1. Časový rozvrh kvalifikačních a finálových pokusů individuálních závodů, štafet i případných doprovodných závodů určuje pořadatel. U kvalifikačních pokusů přihlíží k tomu, aby závodníci téže výpravy absolvovali své pokusy v jednom časovém bloku bez ohledu na zařazení do kategorií.
 2. Finálové pokusy probíhají po kategoriích.
 3. Každý závodník váže předepsaný počet uzlů:
  • UP: lodní smyčka, plochá (ambulanční) spojka, škotová (tkalcovská) spojka a dračí smyčka;
  • UL, ZT, DS, DU, VE: navíc rybářská spojka (autíčka) a zkracovačka (ovčí nožka).
 4. Váže se vázačkami (uzlovačkami) o délce 1 až 1,5 m. Závodníci mohou používat vlastní vázačky, které však musí mít délku odpovídající pravidlům. Síla vázaček není omezena.
 5. Váže se na stolech a čas je měřen elektronicky s přesností na setiny sekundy.
 6. Před zahájením každého pokusu si závodník položí vázačky souběžně na stůl tak, že jejich konce nesmí být ohnuty proti sobě a vázačky se nesmí rovněž křížit. Tyč pro uvázání lodní smyčky je upevněna ke hraně stolu v libovolném místě (viz Příloha 2A).
 7. Před započetím pokusu rozhodčí zkontroluje startovní číslo závodníka a pozici vázaček na stole.
 8. Závodník stojí u stolu a jednu ruku má nad vypínačem; druhou rukou se nesmí dotýkat vázaček. Na pokyn startéra závodník stiskne tlačítko a uváže předepsaný počet uzlů. První váže lodní smyčku, potom třemi spojkami spojí vázačky v jeden celek a na některé z vázaček uváže zkracovačku. Pořadí vázání spojek a zkracovačky není stanoveno (viz Příloha 2B). Nakonec uváže dračí smyčku. Po uvázání všech uzlů stiskne závodník opět tlačítko, čímž zastaví elektronické stopky. Po zastavení stopek již závodník nesmí sahat na vázačky a upravovat uzly.
 9. Lodní smyčku lze navazovat i nahazovat. Dračí smyčka nemusí být uvázána kolem těla. U rybářské spojky musí být oba uzlíky staženy k sobě. Kličky (zámky) nejsou povoleny. Jednotlivé uzly nesmí být navzájem propleteny (včetně dračí smyčky). Schéma vázání uzlů je uvedeno v Příloze 3.
 10. Závodník vyčká, až rozhodčí zkontroluje správnost uvázání uzlů, a na pokyn rozhodčího uzly rozváže a připraví stanoviště pro další pokus.
 11. Pokud závodník nesouhlasí s verdiktem rozhodčího, nerozvazuje uzly ani se nedotýká vázaček, ale zvedne jednu ruku nad hlavu. Vedoucí výpravy či doprovázející dospělá osoba k závodníkovi přijde a spolu se poradí, zda podají protest proti rozhodnutí rozhodčího, či nikoliv. Závodníci starší 18 let mohou podat protest sami.
 12. Rozhodčí u stolů si kdykoliv mohou vyžádat konzultaci hlavního rozhodčího bez ohledu na to, zda byl protest podán či nikoliv.

D. Hodnocení

 1. Každý účastník individuálního závodu má právo tří kvalifikačních pokusů.
 2. Nejlepších šest závodníků v každé kategorii postupuje z kvalifikace do finále. Pokud není možné určit postupující šestici jednoznačně podle odstavce III.D.4, rozhodne o postupu dodatečný pokus.
 3. Finalisté individuálního závodu v každé kategorii mají právo tří finálových pokusů. O výsledném pořadí závodníků rozhodují finálové pokusy. Časy z kvalifikace se nezapočítávají.
 4. O pořadí závodníků či štafet v kvalifikaci či finále rozhoduje čas nejlepšího platného pokusu. V případě shodnosti nejlepších časů dvou či více závodníků rozhoduje o pořadí druhý, resp. třetí čas.
 5. O počtu pokusů a kvalifikačním systému u štafet a rámcových závodů rozhoduje pořadatel dle časových dispozic závodu.
 6. O platnosti pokusu (správném uvázání uzlů) rozhoduje rozhodčí u stolu. Jeho rozhodnutí může změnit pouze hlavní rozhodčí.
 7. Do hodnocení kolektivů v soutěži o Putovní pohár Zlaté Růže se započítávají finálová umístění v individuálním závodě v kategoriích do 26 let (bez kategorie Veteráni). Počet bodů určuje následující tabulka:
  • 1. místo – 8 bodů
  • 2. místo – 6 bodů
  • 3. místo – 4 body
  • 4. místo – 3 body
  • 5. místo – 2 body
  • 6. místo – 1 bod

  V případě shodnosti počtu bodů pro určení 1. místa rozhodne o propůjčení poháru:

 8. V případě shodnosti bodů na 1. místě rozhodne o propůjčení poháru:
  1. větší počet lepších umístění;
  2. lepší průměrný čas na jeden uzel dosažený nejlepším pokusem každého z finalistů v celé soutěži (včetně kvalifikace) bez kategorie Veteráni.

E. Neplatnost pokusu

Pokus je neplatný, pokud závodník

 1. neuváže nebo uváže špatně některý z uzlů, které jsou předepsány pro danou kategorii
 2. po ukončení pokusu bude sahat na vázačky a upravovat uzly dříve, než dostane pokyn od rozhodčího;
 3. použije pro pokus vázačky, které neodpovídají svou délkou pravidlům závodu.

F. Podání protestu

 1. Protest podává vedoucí výpravy či doprovázející dospělá osoba u hlavního rozhodčího. Závodník starší 18 let může podat protest sám.
 2. Protest může být podán
  1. proti verdiktu rozhodčího na stanovišti;
  2. proti neregulérnosti pokusu zapříčiněné kýmkoli kromě závodníka samotného.
 3. Při podání protestu se složí peněžitá záloha ve výši, kterou určí pořadatel na začátku závodu. Při oprávněném protestu se záloha vrátí, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
 4. Byl-li protest oprávněný, může hlavní rozhodčí potvrdit dosažený čas nebo dát právo nového pokusu.
 5. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné a neměnné.

G. Diskvalifikace závodníka

Závodník je diskvalifikován, pokud

 1. startuje v jiné kategorii, než je stanoveno pravidly;
 2. pokud úmyslně zapříčiní horší výkon jiného závodníka;
 3. jakkoliv jinak hrubě narušuje průběh závodu.

IV. Štafetový závod

A. Obecné zásady

 1. Startují šestičlenná družstva složená ze závodníků minimálně tří věkových kategorií, z toho minimálně dvě kategorie musí být mladší 15 let (tedy UP, UL nebo ZT).
 2. Je dovoleno vytvářet účelová družstva z několika kolektivů při dodržení věkové podmínky.
 3. Určení kvalifikačního systému a počtu pokusů je v gesci pořadatele. Doporučují se dva kvalifikační a dva finálové pokusy, vždy v řadě za sebou.

B. Průběh závodu

 1. Každý člen družstva váže pouze jeden uzel.
 2. První člen stojí u stolu a jednu ruku má nad vypínačem. Ostatních pět závodníků stojí v zástupu za startovní čarou, vzdálenou 3 m od stolu, v pořadí, v němž budou vázat uzly.
 3. Na pokyn startéra stiskne první závodník vypínač a uváže lodní smyčku. Běží ke startovní čáře a tlesknutím dlaní předá štafetu druhému závodníkovi.
 4. Druhý, třetí, čtvrtý a pátý závodník postupně spojí třemi spojkami všechny uzlovačky a na jedné z nich uvážou zkracovačku.
 5. Poslední (šestý) člen štafety uváže na konci dračí smyčku a stiskne tlačítko pořadatele.

V. Ostatní

A. Odměny

 1. Finalisté všech soutěží obdrží diplom.
 2. První tři finalisté individuálního závodu v každé kategorii, vítězný kolektiv a vítězná štafeta obdrží věcnou cenu. Pořadatel může na základě finanční situace rozhodnout o udělení dalších věcných cen pro zbývající umístění či doprovodné závody.
 3. Vítěznému kolektivu je propůjčen „Putovní pohár Zlaté Růže“. Vítězné štafetě je propůjčen „Pohár předsedy Jihočeské krajské organizace Pionýra“.
 4. Oba poháry se propůjčují po podepsání protokolu o zapůjčení vedoucím výpravy starším 18 let.
 5. Všichni účastníci obdrží pamětní list.

B. Doprovodné závody

 1. Dovolí-li to časový harmonogram, lze do programu zařadit další doprovodné závody. Tradičně se zařazuje superfinále, popř. uzlování poslepu. Doprovodné závody se nezapočítávají do hodnocení kolektivů.
 2. Superfinále se zúčastní všichni vítězové individuálních závodů. Účastníci superfinále mají jediný pokus; ostatní pravidla individuálního závodu se použijí přiměřeně.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento soutěžní řád (včetně příloh) může změnit pouze vyhlašovatel soutěže.
 2. Tento soutěžní řád vstupuje v platnost počínaje 22. ročníkem soutěže, tedy pro rok 2015.

VII. Přílohy

Příloha č. 1A: prohlášení zákonného zástupce o souhlasu s nakládáním s osobními údaji a Příloha č. 1B: prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti

Příloha 2A: nákres závodního stolu a umístění vázaček

Poloha kůlu je libovolná; kůl může být umístěn i na delší hraně stolu. Poloha vázaček je libovolná; podmínkou je, že vázačky jsou souběžné, nesmí se křížit a konce nesmí být ohnuty proti sobě. Rozměry na obrázku (v cm) jsou přibližné.

Příloha 2B: schéma vázání uzlů

První vážeme lodní smyčku a poslední dračí smyčku. Pořadí vázání spojek a zkracovačky není určeno.

Příloha 3: schémata a způsob vázání uzlů

A. Lodní smyčka

Správně:  Špatně:

Způsob vázání: Ke stožáru se připlazil had a chtěl na něj vylézt. Protože to byl zvědavý had, ovinul se kolem stožáru poprvé (1), pak podruhé (2) a potom neopatrně strčil hlavu pod vlastní tělo (3). Tak se chytil lodní smyčkou.

Použití: Připevnění lana k hladké válcové tyči.

B. Plochá (ambulantní) spojka

 

C. Zkracovačka (ovčí nožka)

Použití: na dočasné zkrácení lana nebo jako držadla pro nošení těžkých břemen.

D. Škotová spojka

Způsob vázání:
V karibském moři pluli plavci a měli hlad. Hodili do vody lano a to se na konci ohnulo (1). Připlul zvědavý úhoř a zespoda vjel do ohybu (2). Obhlíží lano zprava (3), zleva (4) a potom neopatrně strčí hlavu pod vlastní tělo (5). Chytil se do škotové spojky.

E. Rybářská spojka (autíčka)

Použití: svázání dvou stejně silných provazů, silonových vlasců, měkkých tenkých drátků.

F. Dračí smyčka

Způsob vázání:
Na břehu jezera (1) stála princezna (2), dívala se na hladinu a neměla tušení, že v něm sídlí drak (3). Zlý drak vystrčí hlavu z jezera (4) a je unesen princezninou krásou. Obejme ji (5) a chce ji vtáhnout do jezera (6). Princezna se brání a tak spolu utáhnou dračí smyčku.

Použití: pevná, nestahující se smyčka.

Správně, ale šipky naznačují nesprávné utahování.

 

Také správně

Špatně

 

 

POZOR! při nesprávném utažení se uzel přesmekne a smyčka je nefunkční!

 

 

Pravidla ke stažení.