Krajská rada

Krajskou radu tvoří delegáti pobočných spolků v působnosti KOP, každý z nich zastupuje jedním hlasem každých započatých 30 registrovaných členů. Krajská rada je svolávána minimálně jedenkrát ročně.

 

Krajská rada Pionýra:

  • hodnotí, plánuje a řídí činnost krajské organizace a svého výkonného výboru, zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či zrušení kanceláře krajské organizace Pionýra;
  • volí a odvolává předsedu KOP a hospodáře-ekonoma KOP, přičemž právní účinky této volby nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra (hlavního spolku), tito se automaticky stávají členy VV KRP, další členy výkonného výboru krajské rady Pionýra, předsedu a členy kontrolní komise krajské organizace Pionýra – viz článek VI.C.8.e);
  • schvaluje a mění jednací řád krajské organizace Pionýra, vnitřní směrnice krajské organizace a další předpisy, platné v územní působnosti KOP (viz článek X.), a přijímá další rozhodnutí, která jsou jí svěřena těmito stanovami;
  • schvaluje účetní závěrku a rozpočet KOP;
  • schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji nemovitého majetku, prodeji movitého majetku a poskytnutí daru;
  • schvaluje návrh na sloučení krajské organizace Pionýra s jiným pobočným spolkem, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů KRP.