Aktuality

 


 

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII
Poslední aktualizace 29.10.2021

Shrnutí k 21.10.2021

Opatření platná od 25.10.2021

 • Povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. V klubovně nasadit respirátor.

Opatření platná od 1.11.2021

 • Končí hrazení antigenních testů či PCR pro osoby starší 18 let. Testy zůstávají hrazené pro: osoby do 18 let věku; osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit; osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky.
 • Děti do 12 let nemusí prokazovat bezinfekčnost dle I/16 (prodělaná nemoc, očkování, PCR/antigen).
 • Na zotavovacích akcích se bude prokazovat bezinfekčnost každých 7 dní.

Opatření směřující ke snižování šíření covid-19 vydává na základě „pandemického zákona“ Ministerstvo zdravotnictví a schvaluje je vláda. Plné znění platných a aktuálních opatření najdete na Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). Základní informace pro činnosti našeho typu jsou zpravidla umísťovány v opatřeních týkajících se omezení obchodu a služeb. Opatření má obecný charakter a je určeno pro široké spektrum obchodních činností a poskytovatelů služeb, nepopisuje tedy jednoduchým způsobem pravidla pro naši specifickou spolkovou činnost. Číst v něm musíme návazně na typy našich aktivit a, bohužel, pro jednotlivé naše činnosti platí pravidla různá. Pokusíme se vybrat tyto jednotlivé typy aktivit a provést vás aktuálními pravidly tak, jak je v opatřeních čteme my.

K tomu připomínáme, že nad rámec těchto pravidel platí další obecná ustanovení platná pro všechny osoby týkající se povinnosti ochrany dýchacích cest.

Cílem opatření je omezení mobility osob, jejich setkávání a posílení testování v populaci. Tento záměr je tedy třeba sledovat při výkladu jednotlivých stanovených pravidel.

Pokud bude u jednotlivých činností opatření stanovovat pravidla pro vstup do vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, pak se bude jednat vždy o podmínky stanovené v bodě I/16 (aktualizace 16. 8. 2021).

Bod I/16: (s účinností od 1.11.2021)

 • negativní PCR test, který není starší 72 hodin,
 • negativní rychlý antigenní test (RAT), který není starší 24 hodin
 • národní certifikát o očkování – 14 dní po druhé dávce v případě dvoudávkového schématu, 14 dní po dávce jednodávkového schématu
 • 180 dní po prodělání covidu (od 1. pozitivního testu),
 • provedení rychlého antigenního samotestu (RAT) na místě,

S účinností od 1.11.2021 končí hrazení antigenních testů či PCR pro osoby starší 18 let. Testy zůstávají hrazené pro:

 • osoby do 18 let věku
 • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit
 • osoby očkované proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky

Důležité je rovněž připomenout, že je nám nařízeno kontrolovat stanovená pravidla a účastníci mají povinnost prokázat jejich splnění

Organizátorovi vícedenní akce se nařizuje v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního (opakovaného) antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku PCR testu u účastníka nebo jinak přítomné osoby zajistit oddělení této osoby od ostatních osob. Osobě starší 18ti let se nařizuje akci neprodleně opustit, v případě osoby mladší 18ti let se nařizuje bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, který zajistí odvoz a dále bezodkladně kontaktovat orgán veřejného zdraví příslušný podle místa konání.

Ochrana dýchacích cest

 • platí ve vnitřních prostorách
 • se v žádné případě nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku

Výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor! Platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ

Běžná oddílová a schůzková činnost s dětmi

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování:

 • pouze v případě, pokud se nejedná o neměnný kolektiv a je přítomno více jak 20 osob
 • netestují se osoby do 12 let
 • prokazování splnění podmínek dle I/16 (viz. výše) každých 7 dní

 

Sportovní činnost

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 viz. výše

Splnění podmínek I/16 se nevyžaduje:

 • tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízení

 

Spolková činnost pro dospělé

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 12 let

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

Splnění podmínek I/16 se nevyžaduje:

 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob (uschování po dobu 30 dnů)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max. 50 osob
 • vždy rozestup min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní
 • děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/16

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech
 • sbory při výkonu činnosti nemusí mít nasazenou ochranu

 

Vzdělávací aktivity

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Podmínky:

Do 3000 diváků

 • podmínky dle I/16

Nad 3000 diváků

 • 3000 diváků podmínky dle I/16
 • z počtu diváků nad 3000 minimálně polovina z těchto diváků musí splňovat podmínky podle bodu I/16 c) nebo d) (očkování, nebo prodělání nemoci) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b), nebo e) (PCR test, antigenní test laboratoř, antigen na místě)
 • vzdálenost diváků od jeviště 2 m

Testování:

 • podmínky dle I/16
 • děti do 12 let se splnění podmínek dle I/16 nevyžaduje

 

Volby a zasedání orgánů

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rodinných příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16

 

Ubytovací služby

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/16 (viz. výše)

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje:

 • jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám.
 • zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

 

Obecná ochrana dýchacích cest

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání více než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorech pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorech pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 m, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale POZOR, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.