Víte, že?

Pokud vás zajímá cokoli o Pionýru, můžete nám zavolat na číslo: 234 621 299 nebo napsat na e-mail: pionyr@pionyr.cz.

Pro vedoucí

TÁBORY 2020

INFORMACE PRO ORGANIZÁTORY

Poslední aktualizace: 26. 6. v 10.00

Na této stránce najdete základní doporučení pro ty, kdo chystají letní tábor v roce 2020.

Z vyjádření Ministerstva zdravotnictví plyne možnost organizovat tábory od 27. června 2020 při dodržení zvláštních hygienických opatření.

Pionýr doporučuje

Pro své organizátory nabízí přístup shrnutý v tomto dokumentu. Dále upozorňuje, že metodika MZdr navazuje na obecně platné předpisy, především části zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášku č. 106/2001 Sb.

Vzhledem k nezbytnosti úpravy tzv. Prohlášení o bezinfekčnosti je zde k dispozici nový vzor pro rok 2020. Současně nabízíme ke stažení informační leták Základní hygienické zásady a plakáty s návodem na správné mytí rukou (jeden schematický a druhý hravý pro děti) převzaté od SZÚ.

Česká rada dětí a mládeže vydala ve spolupráci s hlavní hygieničkou MUDr. Jarmilou Rážovou dvě sady otázek a odpovědí (první v květnu v návaznosti na vydaná opatření Ministerstva zdravotnictví, druhou v červnu na základě dalších dotazů pořadatelů).

Z krajů

Některé krajské hygienické stanice vydaly písemné materiály, které mohou vyjasnit aktuální situaci.

I když se přístupy mohou lišit, jedno platí všude: Buďte v kontaktu se „svou“ hygienickou stanicí. A pokud víte o jiném podobném materiálu, dejte nám, prosíme, vědět na pionyr@pionyr.cz.

Rozhodnutí o konání či nekonání tábora

Tábor je náročná akce a její pořádání nelze brát jako samozřejmost – letos to platí dvojnásob. Proto musí rozhodnutí o pořádání tábora předcházet zvážení všech okolností a pravděpodobných nezbytných opatření, například:

 • Podmínky na základně: Budete například schopni zavést přísnější hygienický režim? Máte prostory pro program v oddělených skupinách?
 • Zvýšené organizační a finanční nároky: Dokážete je zvládnout? Vyžádají si posílení personálu? Není nutné navýšit poplatek za tábor? Pokud ano, přijmou to účastníci a jejich rodiče? (Odpověď samozřejmě nelze střílet od boku, je nutné mít rozpočet, který zahrnuje vícenáklady – máte ho?)
 • Personální zajištění tábora: Máte dostatek táborových pracovníků, kteří na 100 % počítají s účastí? Počítáte i se zvýšenou měrou zastupitelnosti? (Může dojít ke zrušení dovolených, posunutí výuky vysokoškoláků, v krajním případě může být některý vedoucí i izolován v karanténě těsně před táborem nebo “vytrasován” chytrou karanténou v jeho průběhu.)
 • Zájem účastníků: Různí lidé vnímají současnou situaci odlišně a mnozí se budou obávat zapojit do obnovených aktivit, i když bude vše v souladu s platnými opatřeními. Máte jistotu, že dříve přihlášení účastníci mají o váš tábor stále zájem? Jste v kontaktu s rodiči účastníků?

Příprava před táborem

Více než jindy je teď důležitá komunikace s rodiči účastníků:

 • Ujasněte si, kdo bude s rodiči komunikovat, ale i tak – pro případ, že se obrátí na ostatní vedoucí – si ujasněte a sjednoťte obsah sdělení.
 • Buďte průběžně v kontaktu – kontaktní údaje musí být oboustranně funkční!
 • Ujistěte rodiče, že příprava tábora probíhá a informace jim budete bez odkladu poskytovat. Na případné dotazy odpovídejte aktivně a pravdivě.
 • Jakmile budou zveřejněny obecně závazné pokyny, informujte rodiče, jaká opatření zavedete a jakou součinnost od nich potřebujete, např., aby:
  • velmi pečlivě uváděli informace o zdravotním stavu,
  • si včas zajistili potvrzení od lékaře (což ovšem platí i pro pracovníky tábora),
  • prohlášení o bezinfekčnosti podepisovali zodpovědně,
  • uváděli jen spolehlivě funkční kontaktní údaje,
  • při odjezdu poskytli kontakt na další osobu, která je po dobu tábora dostupná a ochotná si dítě v případě potřeby vyzvednout (je nutný písemný souhlas zákonných zástupců),
  • počítali se zrušením návštěv a omezením zasílání balíků,
  • vybavili děti vším, co si organizační a programové úpravy či hygienická opatření vyžádají (např. roušky).
 • Připomínejte rodičům, že opatření se mohou měnit, což si může vyžádat například úpravy v dokumentaci, zpřísnění podmínek a podobně.

Nepodceňte součinnost s “úřady”:

 • Včas zařiďte rozbor vody, nebo u pronajímané základny se ujistěte, že ho má zajištěný její provozovatel.
 • Hlaste se na příslušnou hygienickou stanici (i když třeba nesplňujete limity pro zotavovací akce). Vyplatí se být s “hygienou” v kontaktu, domluvit se na přijímaných opatření, aby odpovídala případným místním požadavkům.
 • Stejně tak nepodceňte včasné hlášení tábora a celkově komunikaci s místně příslušným zdravotnickým zařízením – dohodněte se například i na postupu pro případ, že se u někoho projeví příznaky COVID-19.
 • Oznamte konání tábora místnímu úřadu a zjistěte případná místní omezení.

Letošní tábor bude nepochybně odlišný, než jste zvyklí. Aby proběhl co nejhladčeji, pečlivě proberte zdánlivě běžné organizační detaily i nově zaváděná pravidla, například:

 • Dopředu si připravte varianty programu pro různé druhy omezení (hygienické, bezpečnostní, meteorologické).
 • Ujasněte si, co s sebou nad rámec obvyklého vybavení (účastníci/organizátoři) – mějte například zásobu jednorázových roušek a rukavic, i pokud bude mít každý vlastní. Budete-li např. užívat textilní roušky, je nutné vyřešit, jak s nimi během tábora zacházet (praní, žehlení, vyváření apod.). Jak budou případně likvidovány roušky jednorázové?
 • Kontaktujte dodavatele zboží a služeb a ujistěte se, že s vámi počítají, dohodněte se na aktuálních postupech (nespoléhejte na to, že vše funguje jako vždycky…). Může jít třeba:
  • o dodavatele potravin,
  • o dovoz pitné vody,
  • o likvidaci odpadu či zbytků z kuchyně,
  • o zajištění chemických toalet,
  • o místní poštu,
  • a další…

Odjezd a cesta na tábor

 • Důsledně kontrolujte a vyžadujte prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora (tedy i od personálu).
 • Proveďte zdravotní filtr.
 • Pokud to lze, nevyužívejte veřejné dopravní prostředky, ale např. vlastní autobus.
 • V případě užití hromadné dopravy zatím počítejte s užitím roušek a důsledným dodržováním hygienických pravidel. Stravu je možné konzumovat jen v místech k tomu určených.

Opatření na táboře

Všechna přijatá opatření se týkají nejen organizovaných aktivit, ale i volného času dětí. Tento výčet není definitivní, může se ještě do letních prázdnin rozšířit či upřesnit, jistě je ale nutné počítat se zavedením minimálně těchto opatření přímo do táborového života:

 • Mimo běžné poučení o bezpečnosti (standardně vyžadované) poučte všechny účastníky o speciálních bezpečnostních/hygienických opatřeních.
 • Udržujte atmosféru, ve které se dítě nebude stydět (bát) říci o svých zdravotních problémech. (Je důležité je zjistit včasně). Reagujte klidně a vstřícně.
 • Rozdělte děti do menších skupin (na program a jídlo) a udržujte je konzistentní.
 • Co nejvíce času buďte ve volném prostoru venku v přírodě – mimo pevnou budovu.
 • Dle místních podmínek omezte kontakt s okolím (až po případné zrušení výletů do měst, muzeí, veřejných plováren a podobně).
 • Zvažte zrušení rodičovských návštěvních dnů.
 • Zakažte zbytné návštěvy na táboře (anebo pro ně alespoň zaveďte přísná pravidla) – nejde jen o rodiče, ale i o kamarády vedoucích, sousední tábory a podobně.
 • Důsledně hlídejte, aby si děti myly ruce – vytvořte k tomu odpovídající podmínky – stále dostupná tekoucí voda a mýdlo v dávkovači. (Využít můžete například toto leporelo pro děti nebo názorný návod na mytí rukou.)
 • Dbejte na zvýšenou hygienu například při zásobování.
 • Průběžně dezinfikujte povrchy nejen v kuchyni a na toaletách.
 • Věnujte zvýšenou pozornost průběžné kontrole zdravotního stavu účastníků.
 • Pokud máte i profesionální personál, je nutné sledovat aktuální opatření pro zaměstnance a ta zavést (roušky, rukavice, hygiena provozu).

Po táboře

 • Vyzvěte rodiče, aby v případě, že se do 14 dní po skončení tábora u jejich dítěte projeví příznaky infekční nákazy, vám o tom neprodleně podali zprávu, aby mohly následovat další kroky z vaší strany.
 • V případě, že se nákaza potvrdí, bez odkladu informujte rodiče účastníků a pracovníky tábora.
 • V případě střídání běhů tábora je nutné provést důkladný úklid a dezinfekci táborové základny.

Příprava a školení táborových pracovníků I když každý z táborových pracovníků zpravidla nějakou kvalifikaci získal (nejméně Minimum nebo kvalifikaci instruktora či vyšší kvalifikace Pionýra), provozovatel tábora (pionýrská skupina) musí vždy zajistit před táborem aktuální proškolení všech táborových pracovníků. Na jeho závěr všichni podepíší, že je absolvovali. List7 s podpisy je součástí táborové dokumentace uložené na táboře.

Doporučený obsah školení táborových vedoucích a instruktorů:

 • Směrnice příslušného spolku pro letní tábory. (V případě Pionýra část Směrnice o hlavní činnosti.)
 • Výchovný a rámcový plán tábora, CTH.
 • Táborový řád, režim dne, návštěvy na táboře (budou-li povoleny).
 • Náplň práce jednotlivých funkcí na táboře.
 • Právní postavení pionýrů-instruktorů (15-18 let).
 • Organizace služeb a povinnosti vedoucího dne.
 • Hygienické a zdravotní předpisy a protiepidemiologická opatření a nebezpečí alkoholických nápojů, kouření a další závislosti.
 • Postup při úrazu a mimořádných událostech (evakuační a traumatologický plán).
 • Bezpečnostní předpisy pro činnost na táboře, protipožární opatření (požární plán, včetně požární poplachové směrnice).
 • Pojištění (aktuální smlouva o úrazovém a odpovědnostním pojištění)
 • Organizace materiálně technického zabezpečení tábora.
 • Obecné předpisy: lesní zákon, zákon o provozu na pozemních komunikacích, ochrana přírody atd.
 • Informace o zdravotním stavu účastníků tábora dle zdravotní dokumentace a výsledků zdravotního filtru (první den tábora)