Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Průvodcování

Hlavní myšlenka:

Průvodcování je přirozenou formou vzdělávání dobrovolníků. Se spolehlivým průvodcem (mentorem) je začátek v každé funkci jednodušší, rychlejší a efektivnější.


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

  • Zhodnotit výstupy a plnění úkolů Konference o činnosti Pionýra z roku 2015. Zjistit, do jaké míry jsou pionýrské skupiny o plnění úkolů informovány (průvodcování instruktorů – metodika, kvalifikace instruktora atd.)
  • Hledat cesty podpory a motivace pro mentory.
  • Zaměřit se na podporu průvodcování nejen u instruktorů, ale u všech dobrovolníků nastupujících do nějaké funkce na všech úrovních. Vnímat průvodcování jako způsob výchovy a přípravy budoucích funkcionářů (vedení PS, členové KRP/ČRP, lektoři PVC apod.).

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

  • Na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a připraví návrhy pro Malou obsahovou konferenci.
  • Shrnout poznatky a zkušenosti z pionýrských skupin – Jak u nich průvodcování funguje? Jsou skupiny dostatečně informované o současných možnostech? Využívají tuto praxi? Pokud ne – proč? Pokud ano – jsou spokojené? Vnímáme průvodcování OV jako možnost podpory vzniku nových oddílů? Věnujeme se na PS cíleně výchově budoucích funkcionářů? Jak?

Na Malé obsahové konferenci:

  • Před zahájením MOK zpracovat shrnutí výstupů z KOP. Na jednání MOK zřídit sekci, která se těmito výstupy bude zabývat, vyhodnotí je.
  • Na základě výstupů z KOP stanovit další postup v oblasti Průvodcování. Jsou potřeba nějaké metodické materiály – jaké? Kdo je zpracuje? Je potřeba nějaká formální úprava – směrnice, osnovy vzdělávání apod.? Jak podpořit skupiny, které se výchovou budoucích funkcionářů vůbec nezabývají? Kde hledat mentory – průvodce?

Nositel tématu v obsahové komisi: Dagmar Čechová

Na prezentaci se podílejí: Renáta Chrástková, Petr Hammerle