Víte, že?

Vedoucí oddílu své dobrovolné práci v průměru věnuje čas odpovídající polovičnímu pracovnímu úvazku. A za to si zaslouží velký dík.

Kategorie 14+

Hlavní myšlenka:

14+ je kategorie našich členů, po kterých začínáme vyžadovat povinnosti a často zapomínáme na to, že si chtějí také ještě hrát. Měli bychom se zaměřit na vytváření prostředí pro tyto “děti a členy”, tak aby jejich činnost v Pionýru nebyla jen o povinnostech, ale i o zábavě? Měly by to být aktivity, které budou člena posouvat dál a bude z nich moct čerpat inspiraci do další své činnosti? Nebo se zaměřit jen na „konzumní“ aktivity bez dalšího smyslu?


Cíl:

Pro další rozvoj je nezbytné:

  • Zhodnotit dosavadní práci s kategorií 14+.
  • Stanovit kam chceme tuto kategorii posunout a co je cílovým stavem, ke kterému se chceme přiblížit.
  • Vydefinovat, jaké formy motivace a formy činností jsou pro dosažení cílů vhodné.
  • Zjistit možnost spolupráce mezi jednotlivými kraji v oblasti 14+.
  • Zvážit rozsah propojení se vzděláváním.

Podklady a související dokumenty:


Na úrovni KOP:

  • Na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a připraví návrhy pro Malou obsahovou konferenci.

Na Malé obsahové konferenci:

  • Před zahájením MOK zpracovat shrnutí výstupů z KOP. Na jednání MOK zřídit sekci, která se těmito výstupy bude zabývat, vyhodnotí je.
  • Na základě výstupů z KOP stanovit další postup v oblasti práce s kategorií 14+. Stanovit kam chceme tuto kategorii posunout a co je cílovým stavem, ke kterému se chceme přiblížit. Jsou potřeba nějaké metodické materiály – jaké? Kdo je zpracuje? Mají být pro tuto věkovou kategorii pořádány akce na republikové a krajské úrovni? Pokud ano, jaké a jak je podpořit? Chceme provázání s oblastí vzdělávání? Pokud ano, tak jakou?

Nositel tématu v obsahové komisi: Jan Klec

Na prezentaci se podílejí: Josef Khol