Aktuálně k epidemii koronaviru

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII

Poslední aktualizace: 2. 12. v 15.50

Provoz Ústředí Pionýra

Provoz Ústředí Pionýra přešlo do převážně distančního režimu (až do odvolání). Naléhavě proto prosíme, využívejte přímé e-mailové a telefonické spojení na jednotlivé pracovníky (viz kontakty). Pokud se potřebujete s některým z pracovníků na ústředí sejít, domluvte setkání předem. Děkujeme.

Babi, dědo, vyprávěj…

Takový je titul první Výzvy pro všechny, do které se mohou zapojit nejen děti z našich oddílů, ale i jejich kamarádi a kamarádky. Cílem je, aby si děti povídaly s prarodiči o tom, jak kdysi vypadaly jejich Vánoce, a napsaly o tom krátký příběh. Více se dozvíte na www.pionyr.cz/babidedo.

Zůstaňte s dětmi v kontaktu

Vyzkoušejte Výzvy a E-odborky!

Na webu www.pionyr.cz/eodborky najdete informace k týdenním výzvám i k odborkám Kuchař, Fotograf a Ochránce přírody, které můžou teď děti plnit za pomoci průvodců online.

Aktuálně

 • Vláda vyhlásila 3. stupeň Protiepidemického Systému (PES).

Vážení kolegové,

3. prosince přechází Česká republika do 3. stupně epidemiologických opatření. To pro nás skutečně znamená, že se můžeme v předvánočním čase setkat osobně s dětmi na oddílových schůzkách nebo s přáteli z pionýrské skupiny.
Přejeme Vám i sobě, aby toto uvolnění bylo prvním plamínkem k obnovení pionýrské činnosti v celé její škále a aby bylo možné těšit se a plánovat akce v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Vnímáme, že pro velkou část našich dobrovolníků přináší tato doba nejistotu, psychickou nepohodu i strach. Uvědomujeme si, že současná situace v řadě případů ohrožuje vás osobně, vaše blízké a v neposlední řadě i váš profesní život. Věříme, že mezilidské vazby na skupinách, přátelství a snad i směřování k pionýrským ideálům mohou být jednou z bezpečných kotev pro nás dospělé i pro děti v našich oddílech.

Je čas otevřít klubovny, potkat se u lesa, vydat se na jednodenní výpravu. Obnovte, pokud to je možné, činnost již nyní, aby se děti měly v novém roce kam vracet. Na oddílové akci bude svět veselejší.

Ale umíme si poradit

I když současná opatření neumožňují běžné schůzky a akce s dětmi, lze najít i jiné řešení, jako jsou online schůzky i další typy distančních aktivit.

Náměty na ně najdete na webu „Umíme si poradit“.

Co jsme vám psali – přehled korespondence

Co nám aktuálně ukládá vláda

Usnesení 1262 z 30. listopadu 2020

I. zakazuje

 1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorách přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry
  Z toho vyplývá, že můžeme ve stanovených počtech realizovat oddílové nebo družinové schůzky případně klubové aktivity nebo setkání vedoucích a jednání našich orgánů.
 2. dále:
  1. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků
   Z naší činnosti se to může dotýkat nejrůznějších vánočních besídek, zpívání pod stromečkem nebo představení pro rodiče. Pokud dobře čteme dokument, týká se to i aktivit mimo objekty!
   s tím, že

   1. ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
    To pro případ, že by například divadelní oddíly chtěly trénovat nebo by se představení vysílalo on-line.
   2. je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
    Tady budete skutečně muset počítat, pokud je jeviště 3×5 metrů (15m2), může na něm být maximálně 15:4 (3 po zaokrouhlení na celá čísla dolů (osob). Pokud zkoušíte v klubovně, vypočtěte to stejně.
   3. u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
  2. společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,
   Tady pozor na výklad, myslí se dětská skupina jako alternativa pro předškolní vzdělávání, takže tato výjimka se na nás nevztahuje. Pokud budete zpívat mimo stavby, tak je to možné, ale pouze bez organizovaných diváků.

II. omezuje

3. provoz sportovišť tak, že:

a. sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
!!!  pokud se jedná o náš turnaj, není to tento případ a platí obecná omezení pro počty.

b. ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
Takže pro naše běžné aktivity žádné kolektivní sporty ve vnitřních prostorách – nejsme školské zařízení.

e. pro výkon rekreačního sportu platí, že

 1. vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2, (standardizovaný rozměr jako minimální pro větší školní tělocvičnu
  Zde je tedy potřeba znovu počítat a měřit.
 2. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,

Co nám aktuálně ukládá Ministerstvo zdravotnictví

Mimořádné opatření z 30. listopadu 2020

I.

 1. Všem osobám se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);
  2. v prostředcích veřejné dopravy;
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy;
  4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti;
  5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Další vyplývající omezení návazně na aktuálně platné předpisy

 • Platí významná omezení pro poskytování stravovacích služeb, pokud poskytujeme stravování ať již v rámci pořádané akce nebo návazně na poskytované ubytovací služby v našich zařízeních, vztahují se tato pravidla i na nás.
 • Při plánování našich aktivit počítejme s řadou omezení platících pro oblast poskytování služeb a to jak těch, které jsou zakázané (divadla, kina, vleky, lanovky…), tak těch které jsou opatřeními omezené. (Omezené kapacity návštěvníků, omezení počtu skupinových prohlídek na 10 osob apod.)

Doporučení Pionýra k realizaci aktivit v aktuální situaci:

 • obnovte činnost pionýrských oddílů v co nejkratší době;
 • neorganizujte žádné aktivity pro veřejnost, které by znamenaly shromáždění většího množství osob na jednom místě;
 • neobnovujte činnost aktivit s volným příchodem veřejnosti do vnitřních prostor;
 • evidujte docházku pro případné potřeby trasování;
 • pro nejbližší období neplánujte vícedenní pobytové akce s dětmi, pokud vláda umožnila poskytování ubytovacích služeb, měla tím jistě na mysli poskytování služeb v zařízeních k tomuto účelu určených. Připomínáme, že v případě ubytování dětí je v tomto období nezbytné dodržet parametry pro ubytování dětí na akcích zotavovacího charakteru a akcích obdobných;
 • plánujte na další období s opatrností a vědomím, že situace se může kdykoliv zhoršit a prezenční aktivity budou znovu omezeny;
 • plánujte ve variantách, aby bylo možné pokračovat v činnosti při různých stupních omezení činnosti (velikonoční tábor – velikonoční jednodenní aktivity – velikonoční distanční akce);
 • zapojte do plánování děti, budou vědět, co je čeká a na co je možné se spoléhat :-), budou lépe rozumět našim rozhodnutím;
 • pravidelně komunikujte s rodiči.

V tabulce níže jsou rozepsány nadcházející celorepublikové akce, jednání Pionýra a jejich aktuální stav.

UDÁLOST STAV
RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část Výsledky jsou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo Finále v zasilatelské formě, výsledky budou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta Záznam z virtuálního finále je k dispozici na YouTube.
Ledová Praha Nebude v roce 2021 organizována.
Koncert Děti dětem Nebude v roce 2021 organizován.

ARCHIV OTÁZEK (DO ŘÍJNA 2020)

Kontaktujte vedení školy a domluvte se na podmínkách pro konání schůzek ve školní budově. Stejně tak postupujte i v případě, že navštěvujete školní tělocvičnu.

V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim (úklid, větrání, dezinfekce prostor apod.).

Pokud do sdíleného prostoru už nemůžete, pokuste se prověřit, zda máte v okolí na dobu dočasnou nějaký jiný vhodný prostor, kde by byla možná dohoda. Takový prostor vám může doporučit třeba i škola.

Pro otevřené akce platí stejná pravidla jako pro jakoukoli činnost, tedy např. omezení počtu účastníků (10 uvnitř, 20 venku). Pokud se vaše akce do těchto limitů vejde, může proběhnout.

Vícedenní pobytové akce je lepší aktuálně nepořádat. Chystáte-li se na jednodenní pěší výlet do okolí, je nutné dodržet omezení počtu účastníků (20 pro venkovní aktivity), případně se rozdělit na samostatné skupinky. Pokud budete cestovat hromadnou dopravou, nezapomeňte na povinnost nosit roušku nebo mít jinak zakrytá ústa a nos. Zajistěte podmínky pro dodržování hygienických pravidel (zejména mytí a dezinfekce rukou).

Pokud v průběhu akce zpozorujete na některém z účastníků příznaky infekčního onemocnění, co nejrychleji ho izolujte od ostatních, poskytněte jemu i všem ostatním roušku a požádejte rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Pokud se jedná o vedoucího, je nutné, aby sám sobě zařídil dopravu domů a zástup, který se postará o děti. V každém případě je třeba informovat praktického lékaře.

Dejte vědět rodičům, zrušte dopravu (např. vraťte jízdenky) a další objednané služby, vraťte účastnické poplatky a co nejrychleji jednejte s ubytovatelem.

Aktuální opatření to nařizují ve všech vnitřních prostorech, je tedy třeba s tím počítat a informovat rodiče, aby své děti rouškami vybavili. Pokud se v průběhu schůzky budete pohybovat venku, je vhodné, aby rodiče vybavili děti také mikrotenovým sáčkem, do kterého roušku umístí na dobu strávenou venku.

Vždy platí omezení maximálně 10 osob v uzavřeném prostoru. Pokud to není nutné, je lepší se přítomnosti rodičů a dalších osob v klubovně vyhnout. Pokud je nezbytná, musí tyto osoby samozřejmě dodržovat všechna pravidla – nošení roušek, dezinfekce rukou, bezpečný odstup od ostatních (alespoň 1,5 m, raději 2 m).

Ve zkratce: neplatí. V případě ŠVP se jedná o kolektiv dětí, které se vídají každý den ve škole, narozdíl od naší činnosti, kterou většinou navštěvují děti z různých skupin, tříd a škol.

V tuto chvíli zdravotní filtr závazně předepsaný není. Pokud má dítě jakékoliv příznaky virového/infekčního onemocnění, doporučujeme ho nepouštět na schůzku mezi ostatní děti. V takovém případě neprodleně kontaktujte jeho rodiče a domluvte se s nimi na postupu. Je vhodné na toto rodiče upozornit předem, aby dítě s příznaky na schůzku vůbec neposílali.

Bezinfekčnost není třeba, to nám nikdo nenařizuje.

Záleží na typu hry. Vedoucí musí k sestavení programu přistupovat s rozmyslem. Těsný kontakt je lepší nepřehánět, pohybové aktivity v uzavřeném prostoru nejsou vhodné, totéž platí pro aktivity, při kterých děti křičí. Zakázány jsou aktivity spojené se zpěvem.

Z hlediska snížení rizik nejsou doporučené aktivity, které vyžadují kontakt s lidmi mimo oddíl – např. návštěvy vnitřních veřejných bazénů, kin či sportovišť.

Spíše než prostor je omezujícím faktorem počet osob při aktivitě ve vnitřním prostoru, který je stanoven na max. 10. Pokud je oddíl početnější, měl by být dělen na družiny, které se scházejí buď v odlišném čase, nebo využívají oddělené prostory (a nikoli průchozí), pokud to vaše klubovna umožňuje.

Jde o rozhodnutí dítěte a/nebo jeho rodičů, které je nutné respektovat. Neexistuje důvod komukoli bránit v nošení roušky. V žádném případě nošení roušek nezesměšňujte a netolerujte to ani u dětí. Naopak, pokud víte, že se budete pohybovat třeba i ve venkovním prostoru, kde je problematické dodržení rozestupů (např. autobusové nádraží), veďte děti k tomu, aby roušky používaly, i když to venku není povinné.

Pro případy, kdy dítě roušku zapomene, doporučujeme zajistit na schůzky záložní roušky a dítěti ji předat již před vstupem do klubovny. Pokud ji ale nosit odmítá, nemůže se činnosti účastnit (podobně jako u nemocného dítěte jej držte stranou od ostatních, kontaktujte rodiče a domluvte s nimi další postup).

Dezinfikování klubovny je velmi důležité, stejně jako pravidelné větrání. Vhodná je dezinfekce všech povrchů. Pokud na sebe schůzky hned navazují, je třeba s tím počítat a s dezinfekcí začít včas (dezinfekci vybírejte tak, aby bylo možné bezprostředně navazující užívání prostor). V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim.

Tato omezení se vztahují na akvitity ve školách či DDM, tedy institucí zřizovaných dle školského zákona. Oddílové činnosti se tato opatření netýkají.

Omezení počtu se týká všech přítomných osob na akci, třeba v místnosti tedy může být např. 8 dětí a 2 vedoucí.

ARCHIV OTÁZEK (DO ČERVNA 2020)

Od 24. 4. již zákaz volného pohybu osob neplatí a je povoleno setkávat se ve skupinkách po maximálně 10 lidech, přičemž rozhodně platí tři výslovně uváděné podmínky:

 • události se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob;
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Činnost Pionýra je nicméně prozatím stále pozastavena. O aktuálním vývoji vás zde budeme informovat.

Rozklikněte si dokument s pohledem právníka. Nabízí několik praktických hledisek, které je dobré vzít v úvahu.

Text není vyčerpávající – ani být nemůže. Máš-li nějaký dotaz k obecnější tématice (nikoli vlastní právní problém), zkus ho zformulovat a napsat na pionyr@pionyr.cz.

Některé dotazy jsou již zodpovězeny v dokumentu Otázky k právním dopadům současné situace.

V tuto chvíli chybí pokyny ze strany MŠMT, dobrá zpráva ale je, že si představitelé státu tuto situaci uvědomují a projevili vůli ji řešit vstřícně, aby nedopadla negativně na naši další činnost. Jakmile budou k dispozici konkrétnější informace, předáme je i vám.

I proto, aby bylo co nejméně problémů se stornopoplatky a rušením akcí na poslední chvíli, doporučujeme u všech akcí, jež máte naplánovány minimálně na tři měsíce dopředu, stanovit termín, dokdy je nutné rozhodnout o jejich konání či nekonání – a návazné informování přihlášených účastníků.

Rušení plánovaných akcí se provozu základen jistě dotklo. Nicméně vzhledem k tomu, že poskytování ubytovacích služeb je stále zakázáno, omezení se nadále dotýká základen a všech ostatních nemovitostí, ve kterých se přespává.

Doporučení je prosté – informovat co nejdříve, nejúplněji a nejsrozumitelněji – s využitím prostředků, na které jsou „vaši“ rodiče zvyklí.

Minimálně po dobu platnosti omezení volného pohybu osob na území ČR není oddílová a klubová činnost možná.

Po dohodě se svými instruktory a vedoucími, z nichž někteří mají v této situaci více volného času, je určitě dobrá myšlenka nabídnout pomoc místnímu úřadu či zastupitelstvu. Může jít například o roznášení jídla seniorům a další podobné „drobnosti“. Pomoci můžete i šitím roušek.
Je možné, že vaše nabídka nebude využita (protože situace je obec od obce odlišná), ale určitě nebude zapomenuta.

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, že normální je pomáhat a nechlubit se tím. Exhibicionismus přece není pionýrům vlastní, což jsme prokázali v minulosti například při povodních. Takže jestli nemáte potřebu své současné aktivity prezentovat, je to úplně v pořádku.

Na druhou stranu už byla mnohokrát opakována myšlenka, že naší nejlepší propagací je činnost – a pomáhání k ní patří. Pokud souhlasíte, pište o tom, co děláte, do médií a přidejte i pár fotek. V kopii zprávu pošlete i na pionyr@pionyr.cz, abychom mohli vydávat ucelenější zprávy. Dáte-li vědět, zpráva nezapadne.

Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média (mj. ta, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali). Samozřejmě neobsahuje všechny tituly na českém mediálním trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.

Zatím k nám takové nedorazily, ale máme jeden námět, který se týká mnoha pionýrských skupin: Nezapomínejte na naše/vaše „pionýrské staroušky“ (na dlouholeté členy PS, dnes často v rizikové věková kategorie):

Nápady:

 • Volejte jim, zda něco nepotřebují – např. nakoupit, vyvenčit pejska? Pro jejich rozptýlení pomůže i pouhý telefonický hovor a zájem o to, jak se mají.
 • Zapojte je, asi už ne do akce Buď ideální :), ale požádejte je, aby se s vámi podělili o vzpomínky na letní tábor nebo na čas strávený v Pionýru: písemně, klidně i psané rukou.
 • Prosím, pouvažujte, s čím by vám mohli pomoci – něco předpřipravit na vaší činnost až se zase rozběhne – vystřihování, stříhání, obkreslování, barvení. Vlastně cokoli, co by je zaměstnalo a zkrátilo jim čas, často vyplněný jen krizovými zprávami.

A pokud máte ze své strany potřebu požádat ostatní pionýry o pomoc, pište nám na pionyr@pionyr.cz a my váš požadavek předáme dál nebo se pokusíme zprostředkovat jeho řešení.

Výhled letní činnosti – organizování táborů stále není vyjasněn. Dle sdělení epidemiologa doc. MUDr. R. Maďara bude jasněji asi v polovině května. Obecně se s tábory počítá.

Pionýrský termín odevzdávání schvalovacích listů, 31. květen, je pochopitelně „na vodě“, formálně – kvůli povinnosti do 1. 6. mít tábory (1. turnus) nahlášené na HS je sice aktuální, ale podmíněný celkovým postupem. Zde budeme muset být připraveni na operativní jednání – dle konkrétního vývoje.

Podněty k zamyšlení a řešení k přípravě tábora jsou zde:

Akce plánované na březen budou odloženy, u dubnových termínů to zatím není jednoznačně rozhodnuto – konkrétní změny jsou vypsány v tabulce níže.

V době dosud platného omezení volného pohybu osob na území ČR se vzdělávací akce nekonaly. Opatření se sice postupně uvolňují, ale je otázkou, zda se pionýrská vzdělávací centra KOP budou – vzhledem k nejistotě a případným hrozícím ztrátám – pokoušet náhradní termíny zajišťovat za každou cenu. (Je to trochu hazardní.) Konkrétní informace však mohou poskytnout pouze garanti PVC KOP. Kontakty na ně PVC KOP naleznete zde.

Množství informací o šíření nákazy může u dětí vyvolat různé reakce, často i dost nepřiměřené. Od paniky (protože negativní informace máme sklon zveličovat) až k nemístnému zlehčování a vtipkování. Pokud chceme dětem aktuální dění vysvětlit, hlavní předpoklad je, že sami musíme být v klidu, mluvit jasně a jednoduše. Musíme také zohlednit, s jak starými dětmi mluvíme.

Předškoláci: Potřebují bezpečí, nemá smysl jim složitě vysvětlovat všechny souvislosti, hlavní je, aby získali pocit, že jsou v bezpečí a nic jim bezprostředně nehrozí.

Školní děti: Samozřejmě je rozdíl mezi prvňáčky a otrlými puberťáky, obecně ale školní děti už dokáží zpracovat a třídit mnohem více informací, mohou v nich ale mít pořádný zmatek. Hodně jim pomůžeme, když jim vysvětíme, jak a proč se šíří poplašné zprávy, zkusíme je uvést na pravou míru, poradíme, kde najít zprávy, kterým lze věřit. Připomínejme jim, že lepší než podléhat katastrofickým scénářům je dbát na základy hygieny apod.

Dospívající: Už jsou schopni kritického myšlení, ale ne vždy ho uplatňují. Připomeňme jim, že nejsou bezprostředně ohroženi. Mluvme s nimi o tom, jak rozpoznat nepravdivé poplašné zprávy, jak srovnávat informace z více zdrojů a hledat ty důvěryhodné.

Další informace budeme rozesílat průběžně, jak je budeme získávat. Využijeme k tomu všech běžně dostupných kanálů.