Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

Propozice republikového finále 2018/2019 a Soutěžní řád

Soutěžní řád – Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná činnost

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
 2. Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná část je otevřená zasilatelská soutěž pro dětské oddíly i jednotlivce ve věku do 20 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže. Do republikové přehlídky se zařazují doporučené práce ze školních, oblastních a krajských přehlídek. Pokud tato někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů jsou garanty kvality a množství zasílaných prací.

 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.

 4. Rozpis soutěžních kategorií:

  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  2. keramika
  3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.
 5. Věkové kategorie: Upravují propozice dané soutěže.

 6. Ročníkové téma: Upravují propozice dané soutěže.

 7. Soutěžní práce se zpět vracejí. Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

 8. Soutěžní práce posuzuje minimálně sedmičlenná porota ustanovená pořadatelem, rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Vyhodnocené práce budou oceněny.

 9. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 10. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Propozice republikového finále – Pionýrský Sedmikvítek – Výtvarná činnost – 2018/2019

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.

  Organizátorem a pořadatelem Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka 
  ve spolupráci se SVČ, p. o. Sokolská 70, Holešov.

  Termín konání: sobota 16. března 2019 

  Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov

  Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 16. února 2019

  Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov – Sigmundová Martina

 2. Jednotné téma tohoto ročníku:  MÍSTO, KTERÉ MÁM RÁD

  (práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny).

 3. Kategorie:

  A        děti nar. 2012 a mladší (MŠ)

  B        děti nar. 2010 – 2011        (1. – 2. třída)

  C        děti nar. 2007 – 2009        (3. – 5. třída)

  D        děti nar. 2003 – 2006        (6. – 8. třída)

  E        mládež nar. 2000 – 2002

  F        mládež nar. 1992 – 1999

 4. Vysílající organizace:

  Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v daném období  3/2018 – 2/2019  zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v dubnu 2018 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2019 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

 5. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška DLE VZORU, zaslaná nebo předaná pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 16. 2. 2019.

  Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně označené dle následujících kritérií.

 6. Označení prací: 

  Práce prosím označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm

  • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
  • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)
  • Na jmenovku je nutno uvést:  
   • Jméno a příjmení soutěžícího
   • Soutěžní kategorii (A–F)
   • Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny –zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
   • Název díla – není podmínkou, při hodnocení porotou jsou štítky zakryty

   Velikost 4×4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou opět zveřejněny návštěvníkům.

   

 7. Forma účasti:

  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

 8. Účastnický poplatek:

  1. Forma účasti: zasilatelská

  Za každou zásilku prací (1 balík – počet prací nerozhoduje) 150 Kč.

  Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci. Poplatek se zasílá na účet PS Holešov – ČÚ i VS na vyžádání zašleme.

  1. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově

  Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:              

  • kompletní účastnický poplatek: 90 Kč (pátek – sobota)

  v ceně sobotní program + nocleh.

  • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení

  poplatek: 40 Kč / účastník

  Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací uvedení na přihlášce) žádné vstupné neplatí. Platí pouze za nocleh 50 Kč/osoba.

 9. Porota je složena z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 16. 3. 2019. Vrácení soutěžních prací garantujeme do 15. 5. 2019.
 10. Časový harmonogram a program:

  Pátek

            17.00 – 19.00         možný příjezd účastníků a ubytování

            19.00 – 22.00         prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách  

  Sobota

  Dopoledne proběhnou výtvarné dílny cca 10.00 – 14.00 h (bude upřesněno) od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení. Nabídku i příspěvek na jednotlivé dílny si můžete prohlédnout zde. 

   

  Tipy na samostatné výlety

  V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

   

  V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh, popř. stravu do neděle (nocleh 50 Kč/osoba). Bližší informace na vyžádání. Více naleznete na ww.tymycentrum.cz.

 11. V rámci akce Pionýrský Sedmikvítek 2019, která je pořádána výše jmenovanými organizacemi, budou práce i s popisky vystavovány a zpřístupněny veřejnosti v Ateliéru sklep SVČ TYMY, na doprovodných akcích (dílny, galavečer) budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Pořádající organizace nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů

Propozice a soutěžní řád ke stažení zde