Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Propozice republikového finále 2017/2018 a Soutěžní řád

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
Pořadatel RF: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p .o., Sokolská 70, Holešov
Termín konání: 24. března 2018
Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov – Sokolská 70, Holešov
Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 28. únor 2018
Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov – Sigmundová Martina

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2017.

  1. Soutěží se v těchto oborech:
   1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
   2. keramika
   3. trojrozměrné výtvarné práce – šperky, doplňky oděvů, sochy, apod.
  2. Jednotné téma tohoto ročníku: Máme rádi zvířata (práce neodpovídající danému tématu budou ze soutěže vyřazeny).
  3. Kategorie:
   A děti nar. 2011 a mladší
   B děti nar. 2009 – 2010
   C děti nar. 2006 – 2008
   D děti nar. 2003 – 2005
   E mládež nar. 1999 – 2002
   F mládež nar. 1991 – 1998

  4. Vysílající organizace:
  5. Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v roce 2017 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2017 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2017 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

  6. Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 28. února 2018.
   Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

   Označení prací:
   Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4×4 cm

     • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
     • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

   Na jmenovku je nutno uvést:

     1. Jméno a příjmení soutěžícího
     2. Soutěžní kategorii (A – F)
     3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vysílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny – zasílající je odesilatel balíku, např. krajská organizace.)
     4. Název díla – není podmínkou, při hodnocení porotou jsou štítky zakryty

   Velikost 4×4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu budou opět zveřejněny návštěvníkům.

   Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže.

  7. Do republikové přehlídky se zařazují vítězné práce ze školních, oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů, MŠ, ZŠ, SŠ jsou garanty kvality a množství zasílaných prací. Od jednoho autora mohou být v oboru max. dvě práce a z jedné organizace maximálně tři autoři v dané kategorii! U soutěžících škol sdělíme maximální počet na vyžádání dle počtu žáků.
  8. Forma účasti:
   1. zasilatelská
   2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově
  9. Účastnický poplatek:
   1. Forma účasti: zasilatelská
    Za každou zásilku prací (počet prací nerozhoduje) 150,- Kč.
    Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci.
   2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově
    Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:
    • kompletní účastnický poplatek: 90,- Kč (pátek – sobota)
     v ceně sobotní program + nocleh
    • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení
     poplatek 40,- Kč / účastník.
     Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

  10. Vyhodnocení provádí minimálně sedmičlenná nezávislá odborná porota složená z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou – Galavečer, 24. března 2018.

  11. Časový harmonogram a program:
   Pátek

   17.00 – 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování
   19.00 – 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách

   Sobota
   Dopoledne proběhne nabídkový program a od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení.
   Nabídku i ceny jednotlivých dílen upřesníme nejpozději 10 dnů před akcí.

   Ostatní:
   Tipy na samostatné výlety
   V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž – zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

   V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh popř. stravu do neděle (nocleh 50,- Kč/osoba).
   Bližší informace na vyžádání. Více o nás naleznete na www.tymycentrum.cz.

  12. Vyhlašovatel i pořadatel může použít výtvarné dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.
  13. Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.

   Soutěžní řád a propozice 2017/2018