Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Pravidla soutěže

SMYSL SOUTĚŽĚ

Cílem soutěže Sami o sobě je ocenit ty skupiny a oddíly, které hledají zajímavé cesty propagace Pionýra na veřejnosti. Smyslem soutěže je nejen ocenění propagační činnosti kolektivů, ale také zvýšení informovanosti o aktivitách skupin a oddílů uvnitř sdružení a v neposlední řadě inspirace.

HODNOCENÉ OBLASTI SOUTĚŽE SAMI O SOBĚ

Pionýrské skupiny a oddíly jsou hodnoceny na základě přihlášených materiálů, a to v oblastech:

A. Zprávy uveřejněné v médiích
Výstřižky z novin či časopisů můžete zaslat originální, okopírované či naskenované a vytištěné. U článků musí být jasně uvedeno kdy, kde a v jakém periodiku byly uveřejněny – ideálně připojením kopie hlavičky periodika s viditelným datem. K účasti v soutěži opravňuje i uveřejněná fotografie s popisem obrázku. U zpráv odvysílaných v rozhlasu či televizi musí účastník uvést stanici, datum a vysílací čas, dále pak stručný obsah, a pokud je to možné, dodat nahrávku či přesný internetový odkaz. Na zprávy uveřejněné v elektronických médiích stačí zaslat odkaz.

Hodnocení příspěvků probíhá na základě několika kritérií:

a) počet uveřejněných článků, příp. fotografií;
b) uvedení příslušnosti ke sdružení Pionýr;
c) Vhodná volba dosahu média, kde byl příspěvek uveřejněn – místní, regionální, celostátní (v souvislosti s obsahem sdělení);
d) četnost a pravidelnost dopisování do sdělovacích prostředků (uvést, je-li pravidelnost roční – s případnými odkazy na dříve uveřejněné příspěvky);
e) úroveň a zajímavost zpráv;
f) forma zpracování a zaslání příspěvků do soutěže.

B. Výroční zpráva
Přihlásit do soutěže lze i výroční zprávu subjektů sdružení. Přihlášku je vhodné doplnit i informací o příjemcích zprávy.
Bude hodnocena na základě dvou hledisek:

a) kvalita obsahu:
– rozsah a vypovídací hodnota zprávy;
– členění;
– dodržení základních pravidel pro tvorbu výroční zprávy, provázanost s Pionýrem.
b) kvalita provedení:
– grafické zpracování;
– úprava(vazba, použitý materiál, …).

C. Internetová prezentace skupiny či oddílu
Je hodnocena obsahová a technická kvalita a uživatelská přívětivost prezentace.

Hodnoceny jsou volně přístupné stránky, a to podle těchto kritérií:

a) „uživatelská“ kvalita,přehlednost publikovaných informací;

b) rozsah informací a nápaditost prezentace:
– kontaktní adresy skupin, oddílů, charakteristiky jejich činnosti;
– připravované akce – přehled, pozvánky na některé z nich, přihlášky na akce;
– zajímavosti z činnosti, kronika proběhlých akcí (popř. elektronická verze výroční zprávy);
– vkusnost a originalita prezentace;
– aktuálnost informací;

c) souvislost se sdružením Pionýr, vzájemné odkazy se stránkami www.pionyr.cz a užívání jednotících prvků dle grafického manuálu;

d) technická kvalita:
– dostupnost a použitelnost prezentace v různých prostředích (alternativní prohlížeče, PDA, čtečky a speciální zařízení, atd.).

D. Příspěvky do pionýrských médií – Mozaika Pionýra, internetové stránky Pionýra
Mohou být přihlášeny články o akcích PS či oddílu, o zkušenostech s propagací a komunikací s veřejností a podobně. Výstřižky z pionýrských tiskovin můžete zaslat originální, okopírované či naskenované a vytištěné. U článků musí být jasně uvedeno kdy, kde a v jakém periodiku byly uveřejněny. Na zprávy uveřejněné v elektronických médiích stačí zaslat aktivní odkaz.

Hodnotí se:

a) počet zveřejněných příspěvků z PS a jejich oddílů;
b) kvalita příspěvků;
c) zde se nabízí možnost zařadit i články vytvořené do Mozaiky Pionýra přímo pro účely soutěže – pojednávající souhrnně o propagačních aktivitách PS, případně obsahující i různé související tipy a rady pro ostatní.

E. Propagační předměty pionýrské skupiny – (pozvánky, letáčky, oděvy, doplňky apod.)

Hodnotí se:

a) informační hodnota
b) nápaditost
c) kvalita zpracování
d) práce s jednotícími prvky sdružení

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Soutěž je každoročně vyhlašována Českou radou Pionýra pro probíhající pionýrský rok.

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Na Ústředí Pionýra zašlete příspěvek do jedné nebo více z výše uvedených oblastí – ve formě odpovídající druhu příspěvku (možno „papírově“ i elektronicky). K této „přihlášce“ nezapomeňte uvést také název kolektivu a adresu, případně komentář k zaslanému příspěvku nebo i dalším propagačním aktivitám PS.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE

Uzávěrka přihlášek do soutěže Sami o sobě je každoročně do konce října a přihlášené příspěvky mají pocházet z předchozího pionýrského roku, tedy od 1. 9. předchozího roku do 31. 8. stávajícího roku. U příspěvků z přelomu tohoto období je rozhodující datum jejich publikování.

VYHODNOCOVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny skupinou zvolenou pro každý rok zvlášť, sestavenou členem VV ČRP, který je zodpovědný za sekci PR a propagace. Jejími členy mohou být členové ČRP, VV ČRP, odpovědný redaktor Mozaiky Pionýra, externí odborníci a podobně. V otázce internetových prezentací hodnotící skupina přihlíží k doporučení příslušné sekce ČRP.
Každá z kategorií A – E je hodnocena 0 – 10 body, přičemž je přihlíženo ke všem podkritériím. Celkový maximální počet bodů řádně přidělených jedním porotcem jednomu soutěžícímu je 50. K tomu má každý porotce navíc 10 bonusových bodů, které může přidělit podle vlastního uvážení.
V každé kategorii je vyhlášen jeden vítěz s nejvyšším počtem bodů.
Součtem bodů ze všech kategorií je následně určeno celkové pořadí. Pionýrská skupina s nejvyšším počtem bodů se stává celkovým vítězem soutěže.
Může být udělena i zvláštní cena VV ČRP na základě návrhu hodnotící komise.

ODMĚNY

Odměnou pro nejúspěšnější kolektivy v jednotlivých kategoriích a pro celkového vítěze je možnost nákupu (případně výroby) turistického materiálu či propagačních předmětů dle vlastního výběru. Přesnou podobu a výši odměn určuje VV ČRP dle vyhodnocení soutěže.