Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
Přihlásit se
NAVIGACE: Inspiruj se / Kompetence

Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Další...

Náhodná hra

Kuchaři

Více...
 

Kompetence

V Pionýru se děti připravují na praktický život. V oddílech a na pionýrských akcích se setkávají s mnoha vzájemnými odlišnostmi – v národnosti, povaze, schopnostech, znalostech… Příležitost ale u nás mají všichni. Mohou dělat, co je baví, poznávat, prožívat společné chvíle naplno. Přitom se – zdánlivě mimochodem – učí, rostou lidsky i získanými vědomostmi a dovednostmi.
Kdo chce být dnes v oblasti výchovy „in“, skloňuje pojem „kompetence“ ve všech pádech jako žhavou novinku. Bez ohledu na to, jaký pojem právě frčí, naše praktická činnost vybavuje děti a mladé lidi souborem dovedností a vědomostí již velmi dávno.

Pionýr díky svým uceleným programům takový rozvoj nabízí. Dělá to nenásilně, zábavnou formou, z níž „kompetence“ netrčí jako sláma z bot a nečpí na dálku formalismem. Navíc s vědomím, že celý komplex kompetencí – sociální a personální, k řešení problémů, k učení, komunikační, pracovní a občanské – nestojí vedle sebe osamoceně, ale prolínají se a lze je získat jen jako výsledek uceleného procesu výchovy a poznání.

Nejmladší školní věk

Kompetence k učení

  Používá známé termíny, znaky a symboly. Hledá souvislosti, pozoruje a výrazy zkouší, porovnává výsledky. Vytváří si vztah k učení a poznává jeho smysl.

Kompetence k řešení problémů

  Vnímá problémovou situaci a zajímá se o její příčiny. Zkouší hledat řešení.

Kompetence ke komunikaci

  Rozumí běžně užívaným gestům a znakům. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje. Umí formulovat své základní potřeby. Komunikuje s ostatními ve skupině.

Kompetence sociální a personální

  Vnímá pravidla práce ve skupině, přispívá ke kvalitě společné práce. Požádá o pomoc a přijme ji. Oceňuje své vlastní úspěchy.

Kompetence občanská

  Odmítá útlak a hrubé zacházení. Chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy a zákony. Všímá si kulturních tradic a historického dědictví. Projevuje kladný postoj k uměleckým dílům. Zapojuje se do sportovních aktivit. Vnímá základní ekologické souvislosti a požadavky na kvalitní životní prostředí.

Kompetence pracovní

  Používá bezpečně jednoduché pracovní nástroje a materiál Dodržuje stanovená pravidla. Ví, že započatou práci je třeba dokončit.

Starší školní věk

Kompetence k učení

  Plánuje,organizuje a řídí vlastní rozvoj. Projevuje ochotu učit se nové věci. Umí zvolit efektivní metodu a strategii. Samostatně třídí a využívá informace v tvůrčích činnostech a praktické činnosti. Uvádí věci do souvislostí a širších celků, používá je v tvůrčích činnostech a praktickém životě. Výsledky pozorování kriticky posuzuje, diskutuje o nich a vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti. Umí rozpoznat překážky a problémy bránící vlastnímu rozvoji. Zná svoje slabé a silné stránky. Přijme radu a učí se přijímat kritiku.

Kompetence k řešení problémů

  Pochopí problém, přemýšlí o příčinách a nesrovnalostech a hledá způsob řešení. Nachází shodné, podobné a odlišné znaky problému. Hledá varianty řešení, nenechá se odradit nezdarem a k problému se v případě potřeby vrací. Problém řeší samostatně a za způsob řešení umí přijmout zodpovědnost.

Kompetence ke komunikaci

  Vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Obhajuje svůj názor, argumentuje. Respektuje pravidla diskuse. Pro komunikaci využívá různé a účinné technologie. Komunikační dovednosti používá k vytváření sociálních vazeb i mimo známou skupinu. Rozumí různým typům běžně užívaných gest a ví, kdy a jak je správně použít.

Kompetence sociální a personální

  Poznává a přijímá svoji roli v týmu, podílí se na vytváření pravidel, přispívá k upevňování mezilidských vztahů. Chápe potřebu efektivní spolupráce při řešení úkolů. Čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby si mohl vážit sám sebe. Účinně spolupracuje ve skupině. Pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Kompetence občanská

  Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situace jiných lidí. Zodpovědně se rozhoduje v krizové situaci a je schopen účinně poskytnout první pomoc. Respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví. Chápe potřebu ochrany přírody a životního prostředí, rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Kompetence pracovní

  Je schopen se přizpůsobit na nové pracovní podmínky. Samostatně plní své závazky a povinnosti. Využívá svých znalostí k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost. Chápe podstatu, cíl a rizika jednání činnosti. Je schopen připravit a zrealizovat jednoduchou aktivitu pro ostatní členy.

Mladší školní věk

Kompetence k učení

  Vyhledává informace, učí se je třídit a používat. Učí se plánovat a organizovat své učení, má pozitivní vztah k učení, posuzuje vlastní pokroky. Posuzuje výsledky pozorování, je schopen přijmout radu.

Kompetence k řešení problémů

  Rozpozná a snaží se pochopit problém. Hledá informace k řešení, pokusí se problém samostatně řešit.

Kompetence ke komunikaci

  Je schopen vyjádřit své myšlenky v logickém sledu. Naslouchá druhým a reaguje v diskusi. Pokouší se obhájit svůj názor. Rozumí různým druhům textů a záznamů.

Kompetence sociální a personální

  Dodržuje pravidla práce ve skupině. Podílí se na vytváření dobré atmosféry ve skupině. Je ohleduplný a umí nabídnout pomoc. Zapojuje se do diskuse. Umí ocenit úspěchy ostatních. Chápe výhody týmové spolupráce. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém.

Kompetence občanská

  Uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Je si vědom svých práv a povinností. Snaží se poskytnout účinnou pomoc v krizových situacích a přiměřeně na ni reaguje. Aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí.

Kompetence pracovní

  Hospodárně využívá pracovní materiál. Používá bezpečně pracovní nástroje a udržuje pracovní místo v pořádku. Je schopen s dopomocí pracovat podle návodu nebo vzoru. Vnímá výsledky práce z hlediska kvality a funkčnosti. Váží si práce své a práce ostatních.

15+

Kompetence k učení

  Využívá své učení jako prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj. Kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi. Poučí se z vlastních chyb, umí vyhodnotit přijímané rady a kritiku.

Kompetence k řešení problémů

  Objasní podstatu problému, navrhuje postupné kroky k jeho řešení, vytváří varianty. Je otevřený využití různých postupů a nahlíží na problém z různých stran. Zvažuje klady a zápory jednotlivých variant. Uvědomuje si rizika a důsledky. Používá představivost a intuici.

Kompetence ke komunikaci

  Je schopen přijímat a používat odpovídající terminologii. Respektuje možné pocity, zkušenosti a znalosti partnerů v komunikaci. Vhodným způsobem se prezentuje na veřejnosti. Používá věcnou argumentaci, při nejasnosti v komunikaci napomáhá porozumění.

Kompetence sociální a personální

  Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebepoznání. Stanovuje si reálné cíle a priority. Zvažuje důsledky vlastního jednání. Je schopen přizpůsobit se měnícím se podmínkám.

Kompetence občanská

  Zvažuje vztahy mezi zájmy osobními, skupinovými a veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě. Jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu, životní prostředí. Respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností jiných lidí. Hájí svá práva a práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování. Posuzuje události a vývoj veřejného života a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí.

Kompetence pracovní

  Uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost, podporuje inovaci. Rozvíjí svůj osobní a odborný potenciál. Cílevědomě se rozhoduje o svém budoucím profesním zaměření. Vyhledává úkoly, které jsou pro něj dostatečnou výzvou a kriticky hodnotí osobní možnosti splnění úkolu.