Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Dotační výzvy

MŠMT - Výzva na investiční dotace

MŠMT připravuje výzvu pro podávání projektů na investiční dotace v roce 2018. Základní informace je zveřejněna na webu MŠMT. Z ní plyne, že s ohledem na celkovou výši finančních prostředků, které bude možné v programu v roce 2018 rozdělit, budou tyto prostředky vyhrazeny pouze na pořízení vhodného vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické pece, velkokapacitní stany, apod.) a nebude z nich možné hradit žádné stavební práce ani úpravy venkovních ploch.

Veškeré další podmínky pro přípravu projektu budou odpovídat nově nastaveným standardům včetně administrace při realizaci a vyúčtování. Doporučujeme zvážit s ohledem na tuto skutečnost předložení žádostí.

Metodické podklady k případné přípravě projektu je možné sestudovat v loňských pokynech. Pokud vás administrativní zátěž ani skutečnost, že rozdělovat se bude skutečně pouze zlomek finančních prostředků oproti předchozím obdobím, neodradí, můžete si začít projekt pečlivě připravovat. Upozorňujeme pouze, že žádost bez potřebných kompletních podkladů není možné předkládat

„Vy rozhodujete, my pomáháme“

Nadační fond Tesco pořádá třetí ročník grantového programu zaměřený na vzdělávání, zdraví a zdravý životní styl různých cílových skupin, komunitní rozvoj, životní prostředí, atd…

O grant ve výši rovných 30 000 Kč se mohou ucházet nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace. Celkově se rozdělí 2 700 000 Kč mezi 90 organizací po celé ČR. Partnerem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti. Na stránce pomahame.itesco.cz naleznete veškeré informace o programu, podmínky výzvy a přihlašovací formulář.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2017.

Erasmus+

Erasmus+ (www.naerasmusplus.cz) je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Obdobně jako program Mládež v akci podporuje zejména mezinárodní projekty:

- výměny mládeže (pro skupiny mladých lidí ve věku 13 – 30 let)
- Evropskou dobrovolnou službu (pro jednotlivce ve věku 17 – 30 let)
- mobilitu pracovníků s mládeží (bez omezení věku)


Do aktivit se mohou zapojit neziskové organizace i neformální skupiny mladých lidí. Program má během roku tři uzávěrky (2. února, 26. dubna a 4. října – 12.00 bruselského času). Žadatelé se nejprve registrují, zpracovávají projekt a pak jej podávají s potvrzením partnerské strany. Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány dva až tři měsíce od uzávěrky na stránkách programu. Zájemcům o další informace můžeme zprostředkovat přímý kontakt (tom@pionyr.cz).

Nejbližší uzávěrka je 26. dubna 2017 ve 12.00 bruselského času.

Grantové programy nadace ČEZ

V roce 2017 se nadace rozhodla podporovat projekty, které pomáhají měnit život k lepšímu. Podrobné informace, elektronické formuláře a návody na jejich vyplnění najdete na adrese www.nadacecez.cz.

Z aktuálních programů jsme vybrali:
 • Podpora regionů – podpora sociálních, zdravotních a komunitních aktivit v celé ČR – příjem žádostí průběžně
 • Oranžové hřiště – podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť – příjem žádostí průběžně
 • Stromy – podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí – příjem žádostí 1. – 31. 7. 2017
Uzávěrka: dle jednotlivých projektů

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

V rámci rozvoje regionů, kde se nacházejí závody automobilky Škoda, jsou vyhlášeny programy pro podporu projektů z těchto regionů.

Otevřené grantové programy:
 • Dopravní bezpečnost v obcích
 • Dopravní výchova
 • Popularizace technického vzdělání v základních školách
 • Region bez bariér
 • ŠKODA dětem
 • Tady jsem doma
 • Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom
Bližší informace o programu najdete na http://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grantove-programy.

Uzávěrky dle grantového programu v měsících březen – duben 2017.

Globus Lepší svět

Společnost Globus letos otevřela nový dárcovský program na podporu komunit.

Neziskovky v něm mohou získat dar ve výši až 130 000 Kč. Tři vybrané projekty v každé spádové oblasti se budou ucházet o přízeň zákazníků a veřejnosti a mohou získat dary ve výši 130 000 , 80 000 nebo 50 000 korun.

Podpořeny mohou být komunitní akce (kulturní, umělecké, sportovní) za účelem oživení veřejného prostoru, revitalizace veřejné zeleně, zahrad, zákoutí, realizace naučných stezek, oprava kapličky, oživení zapomenutých míst apod. O podporu se mohou ucházet také pořadatelé komunitních setkání za účelem posílení sousedských vztahů, budování důvěry, ochrany přírody, rozvoje místních tradic, rozvoje volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny ve vztahu k regionu… a další.

Pravidla programu, další příklady projektů a jak se přihlásit najdete zde.
Přihlasit se můžete zde.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 22. března 2017.

Granty pro kulturní a neziskové organizace

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyhlásilo grantovou výzvu v programu malých grantů. Prostřednictvím svého programu podporuje umělecké a kulturní počiny, projekty neziskových organizací (NGO) a vzdělávací projekty, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:
- kultura/Americká společnost
- iniciativy v oblasti vzdělávání
- americká studia/Výuka angličtiny
- demokracie, veřejná správa a právní stát
- lidská práva a občanská společnost
- věda a technologie


Více informací a také na co je možné žádat, přihlášky a příklady podpořených projektů naleznete na stránkách http://czech.prague.usembassy.gov/granty.html.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. prosince 2015 do 17.00.

MŠMT - Pokyny pro předkládání projektů na mimořádné aktivity

MŠMT vyhlásilo nové programy pro rok 2016 a upravilo metodiku pro předkládání a hodnocení projektů. V úterý 8. 9. k těmto změnám uspořádalo seminář a na základě informací zde získaných jsou pro vás připraveny aktuální „Pokyny pro přípravu žádosti o dotaci MŠMT na mimořádné aktivity“ a s nimi související formuláře, které se konkrétně vztahují na oblasti:

- práce s neorganizovanými dětmi a mládeží,
- integrace dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání,
- zahraniční spolupráce,
- aktivity vážící se k prioritám MŠMT pro rok 2016


Všechny tyto podklady naleznete na Servisu Pionýra.
Upozorňujeme, že žádosti musí být předloženy do 30. 9. 2015.

Dotace ministerstva obrany 2016

Ministerstvo obrany vyhlásilo na rok 2016 své dotační programy. O dotaci je možné žádat:
a) přímo – pokud splňuje pobočný spolek pravidla stanovená v Programech - např. vede účetnictví (podvojné),
b) prostřednictvím Pionýra jako hlavního spolku.

Řada pionýrských skupin by svojí činností mohla naplnit podmínky pro Dotační program č. 1 – Podpora sportu, pro Dotační program č. 2 – Rozvoj vojenských tradic a pro Dotační program č. 6 – Příprava občanů k obraně státu. Podmínky vyhlašovaných dotačních programů si podrobně přečtěte.

Termín odevzdání podkladů pro projekt na Ústředí Pionýra je do 21. 9. 2015, a to v písemné a elektronické verzi – elektronická verze ve Wordu tak, aby bylo možné do ní doplnit údaje žadatele – hlavního spolku. Pokud budete žádost o dotaci předkládat přímo, na Ústředí Pionýra ji neposílejte.

Podrobné informace najdete na Servisu Pionýra.

Výzva MPSV

V minulosti bylo získání dotační podpory pro naši hlavní činnost z fondů Evropské Unie mnohem složitější. Na základě připomínek (mimo jiné i z Pionýra) se v novém programovém období začaly projevovat určité změny.

První vlaštovkou v tomto smyslu je výzva v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“, kterou vyhlašuje MPSV:

PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ

Výzva může být zajímavá pro řadu pionýrských skupin, které mají zájem dofinancovat přípravu a realizaci některých typů aktivit nebo uvažují o jejich zařazení do své činnosti.

V rámci projektu je možné získat prostředky na:
 • Příměstské tábory, které jsou pořádány v pracovních dnech v době prázdnin vyhlašovaných MŠMT.

 • Založení a provoz zařízení, které doplní chybějící kapacitu školních družin s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů – lze ráno (brzy) a odpoledne (do večerních hodin) – a zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.
Podrobné informace jsou k dispozici na Servisu Pionýra v části určené pro dotace.

Investiční dotace MŠMT na rok 2016

Pokud chcete požádat o investiční dotaci MŠMT pro rok 2016, máte nejvyšší čas. Pokyny pro přípravu žádosti najdete na Servisu Pionýra, stejně jako další potřebné podklady.
Termín pro odevzdání žádosti na Ústředí Pionýra je do 20. 10. 2015.