Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Hledání cest k rozvoji Pionýra


RESET - nástup. Na jednáních vrcholných orgánů Pionýra (například konference o činnosti – 2015 a výročního zasedání – 2016) zazníval mimo jiné jeden velký úkol: Hledat cesty k dalšímu rozvoji Pionýra.
K tomu je nutné zjistit, proč se v některých místech rozvíjí a jinde se zdá, že to nejde…

Podívejme se proto podrobněji na vývoj pionýrských skupin a hledejme společně odpovědi na tyto otázky:

 • Jaké jsou konkrétní důvody nárůstu/propadu členské základny na PS? A v rámci KOP.
 • Jak přispěla KOP (předseda, zaměstnanec, ekonom, členové VV nebo další funkcionáři KOP) pro zlepšení nebo obnovení činnosti PS (podpora a pomoc vedoucímu PS, komunikace se členy PS, poskytnutí specifického servisního zázemí apod.)?
 • Má na zlepšení stavu nějaký podíl i KOP? Jaký? Cílem je získat především vyzkoušené a fungující náměty (vždyť existují).
 • Jakým způsobem pionýrské skupiny řeší otázky svého prostorového zázemí?
 • Dochází ke změnám? Jak se tyto změny odrážejí v členské základně?
 • Jak pionýrské skupiny řeší personální zajištění činnosti? Dochází ke změnám ve funkci vedoucího PS, hospodáře, k obměně členů vedení apod.?
 • Dochází k obměně vedoucích oddílů?
 • Starají se pionýrské skupiny o rozvoj instruktorů a aktivních členů?
 • Dokáží se pionýrské skupiny vypořádat s nutnou personální obměnou?
 • Pomáhá v rozvoji lidí na úrovni PS činnost krajského vzdělávacího centra? Jak?
Skupina dětí v batikovaných tričkách. Samostatně je účelné zkoumat zaniklé pionýrské skupiny, které byly evidovány v prvním roce sledovaného období (10 let).
 • Jaké byly důvody zániku PS? Co udělala KOP pro zachování činnosti PS nebo činnosti Pionýra v místě?
 • Byla zde vybudována nějaká alternativní nabídka činnosti Pionýra?
Odpovědi můžeme získat i z rozboru dosavadního vývoje. Do jisté míry by se na něm měli podílet všichni – od „centra“ až po oddíly. Především ale bude úkolem pro krajské organizace Pionýra a jejich orgány.

Jako základ tohoto rozboru jsou vytvořeny (hlavně z evidence členů) přehledy vývoje pionýrských skupin za posledních 10 roků.

Co v přehledech najdete:

 • Tabulku a graf vývoje počtu členů - celkově i podle věkových kategorií.
 • Srovnání s počtem obyvatel v obci - kde je vyznačeno i procento, které v dané věkové kategorii „zabírají“ pionýři (tedy ne jen jedna PS, ale všechny, je-li jich v obci víc). Takové srovnání sice nezachycuje odloučené oddíly nebo skutečnost, že děti na schůzky dojíždějí z několika okolních vesnic, přesto je zajímavé z hlediska významu pionýrské činnosti v místě působení našich skupin.
 • Vývoj počtu oddílů a klubů - které PS v evidenci uvádí, respektive v rámci PS pracují.
 • Údaje o pravidelné frekvenci činnosti - tedy zda se alespoň jedna výchovná jednotka na PS schází každý týden.
 • Informace o zázemí - v podobě vlastní či dlouhodobě pronajaté klubovny.
 • Obsazení funkce vedoucího PS - například zda se změny ve vývoji pionýrské skupiny časově „nepotkávají“ s výměnou vedoucího PS.
Děti v kruhu u táborového ohně. Žádný graf či tabulka nedokáže úplně a věrně zachytit skutečný život pionýrské skupiny. Přesto přehledy nabízejí zajímavý pohled na uplynulých deset let.

Prosba k PS:
Reagujte na případnou žádost o spolupráci ze strany své KOP vstřícně a pomozte tak k nalezení správných odpovědí, které jsou potřebné pro další rozvoj Pionýra.

Poznámka:
Pokud v přehledu najdete nesrovnalosti, ozvěte se na adresu tom@pionyr.cz.