Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Výtvarná a rukodělná činnost

Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Výtvarná a rukodělná činnost

Soutěžní oblast „Výtvarná a rukodělná činnost“ je jako ostatní části Pionýrského Sedmikvítku otevřená pro jednotlivce i kolektivy. Na oblastní kola navazuje korespondenční finále. Nezávislá porota hodnotí výtvarné a rukodělné práce tvořené různými technikami a z rozličných materiálů, stejně jako keramické výrobky.

Propozice a soutěžní řád 2016

Vyhlašovatel: Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1
Pořadatel RF: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka ve spolupráci se SVČ, p .o., Sokolská 70, Holešov
Termín konání: 13. ledna 2017
Místo konání soutěže: společenský sál SVČ Holešov - Sokolská 70, Holešov
Uzávěrka závazných přihlášek a zaslání prací: 5. prosince 2016
Kontaktní adresa: SVČ, p. o., Sokolská 70, Holešov - Sigmundová Martina

DO SOUTĚŽE, PROSÍME, ZAŘAZUJTE PRÁCE ZHOTOVENÉ V ROCE 2016.
 1. Soutěží se v těchto oborech:
  1. výtvarné práce různých technik dle vlastních nápadů a návrhů (dvourozměrné)
  2. rukodělná činnost z různých materiálů – šperky, hračky, doplňky oblečení, modely a trojrozměrné práce papír, lepenka,…
  3. keramika

 2. Kategorie:
  Aděti nar. 2010 a mladší
  Bděti nar. 2008 - 2009
  Cděti nar. 2005 - 2007
  Dděti nar. 2002 - 2004
  Emládež nar. 1998 - 2001
  Fmládež nar. 1990 - 1997

  Základním kritériem pro zařazení do soutěžní kategorie u dětí je stupeň vzdělávání, který dítě navštěvuje – (MŠ, 1. třída ZŠ…) Pokud však dítě překročí maximální věk, který je u kategorie uveden, zařazuje se do kategorie následující (např. sedmileté dítě stále navštěvující MŠ může být ještě zařazeno do kategorie A, osmileté by již patřilo do kategorie B. U víceletých gymnázií se zařazuje podle odpovídající třídy ZŠ (prima – 6. třída…).

 3. Vysílající organizace:
  Důležité: Vzhledem ke drobným nesrovnalostem, které vznikaly v roce 2012 se zařazením prací dětí k vysílajícím organizacím, si dovolujeme tyto věci podrobněji upřesnit.
  Do jednotlivých kategorií práce zařazujte podle toho, kde a kdy byly v roce 2016 zhotoveny. (Pokud dítě vytvořilo práci např. v březnu 2016 jako žák MŠ – soutěží práce za MŠ, kterou navštěvovalo, i když v době finále bude již žákem ZŠ. Vysílající organizace bude MŠ. Pokud práci dítě zhotovilo na podzim 2016 již jako žák ZŠ – práce je zařazena k této ZŠ.) U prací soutěžících za oddíl nebo skupinu se uvádí samozřejmě název oddílu nebo PS jako vysílající organizace.

 4. Přihláška:
  Podmínkou zařazení do soutěže je řádně vyplněná přihláška a seznam prací, oboje zaslané nebo předané pořadateli ve stanoveném termínu – tj. do 5. prosince 2016.
  Upozornění: Do soutěže budou zařazeny pouze práce řádně uvedené v seznamu u přihlášky a řádně označené dle následujících kritérií.

  Označení prací:
  Práce, prosíme, označte na viditelném místě jmenovkou velikosti 4x4 cm
  • u výkresů na přední straně – pravý dolní roh
  • u plastických prací a keramiky připevnit jmenovku s popisem tak, aby byla viditelná při vystavení práce na vernisáži (ne na spodní stranu)

  Na jmenovku je nutno uvést:
  1. Jméno a příjmení soutěžícího
  2. Soutěžní kategorii (A - F)
  3. Vysílající organizaci + zasílající organizaci, na kterou se díla budou vracet, pokud je její adresa odlišná od vywsílající. (Vysílající je např. název pionýrské skupiny - zasílající je odesilatel balíku např. krajská organizace.)
  4. Název díla

  Velikost 4x4 cm na viditelném místě je důležitá z toho důvodu, že při hodnocení prací odbornou porotou budou jmenovky překryty šatnovými bločky se startovním číslem. Na vernisáž a následnou výstavu opět zveřejněny návštěvníkům.

  Pořadatel si vyhrazuje právo řádně neoznačené práce do soutěže nezařadit a zároveň negarantuje jejich návrat vysílající organizaci po skončení soutěže. Soutěžních prací se v roce 2015 se sešlo více než 350 a věříme, že nám zůstanete věrni i v tomto roce a výstava se ještě rozšíří. Při tomto počtu účastníků je však organizačně velmi náročné dohledávat majitele neoznačených prací. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


 5. Do republikové přehlídky se zařazují vítězné práce ze školních, oblastních i krajských přehlídek. Pokud někde neproběhla, mohou jednotlivé subjekty zasílat své práce přímo s tím, že jednotliví vedoucí kolektivů, MŠ, ZŠ, SŠ jsou garanty kvality a množství zasílaných prací. Od jednoho autora mohou být v oboru max. dvě práce a z jedné organizace maximálně tři autoři v dané kategorii! U soutěžících škol sdělíme maximální počet na vyžádání dle počtu žáků.

 6. Forma účasti:
  1. zasilatelská
  2. účast na slavnostním vyhlášení s bohatým programem přímo v Holešově

 7. Účastnický poplatek:
  1. Forma účasti: zasilatelská
   Za každou zásilku prací (počet prací nerozhoduje) 150,- Kč.
   Poplatek zahrnuje i náklady na zpětné navrácení prací s vyhodnocením zasilatelské organizaci - do 1. 4. 2017.
   (Přímí účastníci programu v Holešově tento poplatek nehradí - práce jim budou zaslány nebo dovezeny po ukončení výstavy- nejpozději do 1. 4. 2017).
  2. Forma účasti: přímá účast na programu v Holešově
   Účastnický poplatek při účasti na přehlídce pro jednotlivce:
   • kompletní účastnický poplatek: 100,- Kč (pátek - sobota)
    v ceně nocleh + páteční a sobotní program, fakultativně možno objednat stravování (páteční večeře + sobotní oběd). V ceně nejsou zahrnuty poplatky na dílny.
   • účast pouze na sobotním slavnostním vyhlášení
    poplatek 40,- Kč / účastník.
    Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

 8. Vyhodnocení provádí minimálně sedmičlenná nezávislá odborná porota složená z výtvarníků regionu Holešovska a 1 zástupce SVČ Holešov. Porotci hodnotí individuálně a jejich výsledky jsou následně sečteny. Vyhodnocené práce budou oceněny diplomem, drobnou věcnou cenou a předány buď v místě (Galavečer, leden 2017), nebo zaslány poštou po skončení výstavy společně s pracemi.

 9. Časový harmonogram a program:
  Pátek
  17.00 - 19.00 možný příjezd účastníků a ubytování
  19.00 – 22.00 prohlídka SVČ, individuální program v klubovnách

  Sobota
  Dopoledne proběhne nabídkový program a od 17.00 se bude konat slavnostní vyhlášení. Soutěžící a hosté (vedoucí vysílajících organizací) žádné vstupné neplatí.

  I. Workshopy:
  Nabízené dílny:
  pískové mandaly, keramická dílna, Fimo hmota, embossovací reliéf, quilling.

  Dopolední: 10.00 - 12.00
  Odpolední: 13.00 - 15.00

  Jednotlivé workshopy se uskuteční na základě předběžného zájmu. Příspěvek účastníků na jednotlivé dílny se bude pohybovat od 20,- do 60,- Kč. Účastník může dle vlastního výběru navštívit až 4 dílny.

  II. Ostatní:
  Tipy na samostatné výlety
  V okolí Holešova možno navštívit: ZOO a zámek Lešná, Kroměříž - zámek v památkách UNESCO, Svatý Hostýn, Rusava, Rymice, Zlín – zábavní centrum Galaxie, hrad Lukov aj.

  V případě zájmu SVČ Holešov (TYMY) zajistí i nocleh popř. stravu do neděle.
  Bližší informace na vyžádání. Více o nás naleznete na www.tymycentrum.cz.

 10. Vyhlašovatel i pořadatel může použít výtvarné dílo, fotografickou dokumentaci pořízenou při soutěži k propagaci spolku Pionýr, z. s.

 11. Pořadatel má právo provést změnu soutěžního řádu.


Soutěžní řád a propozice 2016

Přehled ročníku 2016 naleznete zde.
Přehled ročníku 2015 naleznete zde.
Přehled ročníku 2014 naleznete zde.
Přehled ročníku 2013 naleznete zde.
Přehled ročníku 2012 naleznete zde.