Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Co děláme / Soutěže / Pionýrský sedmikvítek / Divadlo

Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Divadlo

Republiková soutěžní přehlídka Pionýrského Sedmikvítku v oblasti DIVADLO dává vedle klasických divadelních forem prostor i pro kouzelnická a bavičská vystoupení či různé zábavné nebo varietní show či recitace. Také je zde kategorie určená pro krátké scénky a divadélka, které může nacvičit i oddíl zaměřený na úplně jiné činnosti než je divadlo. Scénka se může nacvičit ve škole, v družině, nebo již vznikla někde na táboře či výletě. Podrobný popis kategorií je uveden v soutěžním řádu.

Propozice republikového finále 2016

 1. REPUBLIKOVÉ FINÁLE DIVADLO (dále jen RF)
  1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s.
  2. POŘADATEL RF:
   Pořadatelem RF je Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra
   Korespondenční adresa: Sedmikvítek, Pionýr, z. s. – Jihočeská KOP, Husova 622/45, 370 05 České Budějovice.
   Kontaktní osoba: Roman Ondrušek, ps.kolousci@gmail.com, tel. 723 730 951
  3. MÍSTO KONÁNÍ: Divadlo „U Kapličky“, Husova 45, 370 05 České Budějovice.
  4. TERMÍN KONÁNÍ: 14. ledna 2017
 2. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
  1. Soutěžící se mohou republikového finále účastnit na základě postupu z jednotlivých oblastních kol nebo, není-li organizováno oblastní kolo, tak přímo. V případě, že kapacita akce bude naplněna postupujícími z oblastních kol, má pořadatel právo odmítnout účastníky, kteří se oblastních kol neúčastnili (přímý postup). Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat pouze jednou v každé z kategorií.
  2. Na technickém zázemí a hudebním doprovodu vystoupení se může podílet neomezený počet osob, i dospělých. Jako doprovod je povolena reprodukovaná i živá hudba. O technických možnostech místa konání je možno se informovat u pořadatele.
  3. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: Podmínkou účasti v RF je úhrada účastnického poplatku. Částka činí 70 Kč za každého soutěžícího a soutěžní vystoupení, je splatná do 5. ledna 2017, a to převodem na účet pořadatele vedený u Raiffeisen BANK č.: 3254288001/5500. Variabilní symbol platby obdrží účastník RF s potvrzením přijaté přihlášky od pořadatele. Vstupné pro další osoby, které se nepodílí na soutěžním vystoupení, je 30 Kč.
 3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
  1. Přihláška do RF se podává prostřednictvím webového formuláře přístupného z www.jihocesky-pionyr.cz.
  2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY Uzávěrka závazných přihlášek je 15. prosince 2016. Výjimku je možné učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
  3. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo, pokud byli zařazeni správně.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií), bude vyvěšen na stránkách soutěže nejpozději tři týdny před zahájením soutěže, ihned po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, po zapracování aktuálních změn.
   3. Soutěžící se musí dostavit k prezenci z důvodu potvrzení účasti. Prezence probíhá v den soutěže a v místě soutěže v době od 7.45 do 8.45 hodin.
 4. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Pořadatel RF zašle přihlášeným soutěžícím předem informace o možnostech stravování (případně ubytování) v bezprostředním okolí místa konání soutěže (včetně kontaktů na tato zařízení).

Soutěžní řád celostátní soutěže

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
 2. Pionýrský Sedmikvítek - Divadlo je otevřená soutěž pro dětské zájmové oddíly i jednotlivce ve věku do 26 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
 3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro rozvoj tvorby dětí a mládeže.
 4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:
  1. Divadelní vystoupení – 20 až 30 minutový úryvek z klasické celovečerní divadelní hry (je případně možno vynechat některé scény a jejich obsah krátce odvyprávět či jinak nahradit). Při republikovém finále je případné prodloužení časového limitu možné pouze po předchozí dohodě s dramaturgem soutěže, a to nejpozději v termínu stanoveném pro odevzdání přihlášek - vystoupení, která překročí časový limit bez předchozí dohody, budou z hodnocení republikového finále vyřazena!.
  2. Jiná jevištní vystoupení souborů – maximálně 15 minutové vystoupení ostatních jevištních forem – scénky, krátké hry, varieté, show apod..
  3. Jiná jevištní vystoupení jednotlivců a dvojic – maximálně 10 minutové vystoupení - divadlo jednoho herce, recitace, vyprávění, komici, baviči, kouzelníci apod.
 5. Kategorie B a C je možno na základě počtu a odlišnosti vystoupení dále dělit.
  1. nar. 2004 a mladší
  2. nar. 2003 - 2000
  3. nar. 1999 – 1996
  4. nar. 1995 – 1989

  V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.

  Soubory se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena. Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat nejvýše ve dvou vystoupeních, každé z těchto vystoupení musí být v jiné kategorii.

 6. KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
  1. Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:
   - výběr a vhodnost scénáře
   - úroveň režijního zpracování
   - vhodnost obsazení
   - zvládnutí replik, pohybu a využití prosto
   - celkový dojem z vystoupení
  2. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.
 7. POROTA
  Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota ustanovená pořadatelem, kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Rozhodnutí poroty je konečné. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu.
 8. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
  1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií oblastí Divadlo probíhá na závěr soutěže.
  2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
  3. S přihlédnutím k programovým a technickým možnostem budou mít vybraní soutěžící možnost vystoupit na Koncertu Děti dětem.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
  2. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

 10. Propozice a soutěžní řád ke stažení

  Přehled ročníku 2016 naleznete zde.